ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,นโยบาย
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
ติดต่อเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
วิดีโอกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
รายรับ - รายจ่าย
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวภายในเทศบาล
KM (การจัดองค์ความรู้)
การจัดการองค์ความรู้
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระบบออนไลน์
มติ ก.ท.จ.สระบุรี
บริการข้อมูลตำแหน่งงานว่าง
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสร (19 พฤศจิกายน 2561) 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (24 ตุลาคม 2561) 35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (24 ตุลาคม 2561) 31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (24 ตุลาคม 2561) 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (24 ตุลาคม 2561) 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (24 ตุลาคม 2561) 39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (24 ตุลาคม 2561) 38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (24 ตุลาคม 2561) 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (24 ตุลาคม 2561) 45
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (24 ตุลาคม 2561) 47

ดูทั้งหมด
กิจกรรมเทศบาล
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 ว่าที่เรือตรี ศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการฯ และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะกุด จัดโครงการ " อำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ " ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยมี นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลตะกุด ให้การต้อนรับและได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ในวันเดียวกันด้วย การแสดงความจงรักภักดีโดยร่วมร้องเพลงชาติ การมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการในตำบลตะกุด จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ดังกล่าว พร้อมกันนั้นนายอำเภอเดินทางไปมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับชาวบ้านตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 โดยมีส่วนราชการต่างๆออกให้บริการประชาชน อาทิ เช่น รับขึ้นทะเบียนคนพิการ เด็กแรกเกิด และขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและรับข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลตะกุด กองคลังให้คำแนะนำและรับชำระภาษีต่าง ๆ กองช่าง ให้คำปรึกษาเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง และการขออนุญาตขุดดินถมดิน บริการชำระค่าน้ำประปา กองสาธารณสุขฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆเรื่องการคัดแยกขยะอินทรีย์ (32 ภาพ)

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งร่วมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ณ บริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลตะกุด ซึ่งนอกจากกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุแล้ว ยังได้จัดให้มีกิจกรรมอื่นอีก เช่น การบรรยายให้ความรู้เรื่อง รัฐธรรมนูญไทยกับผู้สูงอายุ และ เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดย อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะกุด กิจกรรมนันทนาการสร้างเสริมสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ การแสดงสงกรานต์เริงร่าอีสานพาเพลิน (12 ภาพ)

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศการสงกรานต์ ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนและเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านจุดบริการ จุดพักรถ แก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อปพร.ตำบลตะกุด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ณ บริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (1 ภาพ)

วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด โดยการนำของนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด ตัวแทนอาสาฉีดวัคซีนของตำบลตะกุด ออกดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลตะกุด ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี (5 ภาพ)

หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
วิดีโอกิจกรรม
https://www.youtube.com/watch?v=pWohzu0JbRg&feature=youtu.be
สวัสดีปีใหม่ ปี 2561 (29 ธันวาคม 2560)

เทศบาลตะกุด จุดเทียนถวายอาลัย(11 พฤศจิกายน 2559)

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ