ข่าวประชาสัมพันธ์
่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดหน่วยออกเสียงและที่ออกเสียงในเขตออกเสียงในท้องที่ เทศบาลตำบลตะกุด ตำบลตะกุด (27 กรกฏาคม 2559) 7
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ (04 พฤษภาคม 2559) 3
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดฌาปนกิจศพ พันเอกประกอบ สาตรโสภา ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด (17 มีนาคม 2559) 13
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี (11 มีนาคม 2559) 22
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง กำหนดเขตห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลตะกุด (03 มีนาคม 2559) 12
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตะกุด ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก เรื่อง แจ้งช่องทางในการให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำประปา (26 กุมภาพันธ์ 2559) 21
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ผลการประกวดภาพถ่าย "พ่อลูกผูกพัน" (04 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย (เทศบาลตำบลตะกุด จะประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย "พ่อลูกผูกพัน" ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม ()
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (19 พฤศจิกายน 2558) 4
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพทำใบแจ้งเตือนตัดปลอมและแอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า (28 ตุลาคม 2558) 31

ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเทศบาล 4 (บ้านม่วง) ถึงหมู่บ้านดาหลา หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองส (12 กรกฏาคม 2559) 10
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. และบ่อพักฝาปิด คสล. บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (12 กรกฏาคม 2559) 5
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลตะกุด (08 กรกฏาคม 2559) 2
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. บริเวณทางเลียบถนนเทศบาล 5 (ฝั่ (20 มิถุนายน 2559) 6
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. บริเวณเลียบถนนเทศบาล 4 หน้าหมู (20 มิถุนายน 2559) 6
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. บริเวณเลียบถนนเทศบาล 4 หน้าหมู (20 มิถุนายน 2559) 7
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณจากถนน คสล. เดิมเทศบาล 4 (บ้านม่วง) ถึงหมู่บ้านดาหลา (20 มิถุนายน 2559) 4
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง บริเวณจากถนนเทศบาล 7 ซอยข้างโรงรับซื้อของเก่าฯ (20 มิถุนายน 2559) 3
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. บริเวณถนนเทศบาล 7 ซอย 1 หมู่ที (20 มิถุนายน 2559) 7
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. บริเวณถนนเทศบาล 7 ซอย 5 หมู่ที (20 มิถุนายน 2559) 6

ดูทั้งหมด
กิจกรรมเทศบาล
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกล้วย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 54 คน (4 ภาพ)

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เข้าร่วมพิธีอัญเชิญรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มาประดิษฐาน ณ สถานที่ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ (15 ภาพ)

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ การแสดงโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด การแสดงรำถวายพระพร โดยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลตะกุด พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ประจำปี 2559 (16 ภาพ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกล้วย กลุ่มชุมชนต่าง ๆ ตลอดจนบริษัทห้างร้านในพื้นที่ตำบลตะกุดได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (9 ภาพ)

หนังสือราชการกรม
ระบบสารสนเทศ
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ