กองการประปา สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
กองการประปา
1263

(นางสมสุข ฐานะวร)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
(นายปราโมทย์ ทองขลิบ)
คนงานทั่วไป
(นายชัยเดช ตรีทอง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นายพิชัย กิจสมัคร)
คนงานทั่วไป
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ