ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,นโยบาย
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
ติดต่อเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารเงิน งบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
งานกิจการสภา
เทศบัญญัติเทศบาล
รายรับ - รายจ่าย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
รายงานผลประสิทธิภาพ อปท. (LPA)
ราคาน้ำมัน ปตท.
เมนูระบบออนไลน์
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียนออนไลน์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
1145
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง (17 มิถุนายน 2562)4
เกร็ดความรู้การเบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (14 มิถุนายน 2562)3
เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสวัสดิการ (12 มิถุนายน 2562)6
เอกสารเผยแพร่ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง (12 มิถุนายน 2562)7
ชื่อหน่วยงานและตำแหน่งภาษาอังกฤษ (12 มิถุนายน 2562)1
คู่มือการลาพนักงานเทศบาล (12 มิถุนายน 2562)9
กรณีศึกษาการเบิกค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน (07 พฤศจิกายน 2560)3
ระเบียบการจ่ายเงินล่วงเวลา พ.ศ. 2559 (07 พฤศจิกายน 2560)1
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 (07 พฤศจิกายน 2560)7
สรุปบำเหน็จบำนาญท้องถิ่น (07 พฤศจิกายน 2560)3
แนวปฏิบัติการควบคุมและป้องกันพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุข) (07 พฤศจิกายน 2560)1
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 (07 พฤศจิกายน 2560)43
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล (07 พฤศจิกายน 2560)12
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (บทเฉพาะกาล) (07 พฤศจิกายน 2560)5
สรุปหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ (บทเฉพาะกาล) ประเภทบริหารท้องถิ่น (07 พฤศจิกายน 2560)1
สรุปหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ (บทเฉพาะกาล) ประเภทอำนวยการท้องถิ่นต่างสายงาน (07 พฤศจิกายน 2560)2
สรุปหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ (บทเฉพาะกาล) ประเภทอำนวยการท้องถิ่น (07 พฤศจิกายน 2560)8
สรุปหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ (บทเฉพาะกาล) ประเภทวิชาการ (07 พฤศจิกายน 2560)4
สรุปหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ (บทเฉพาะกาล) ประเภททั่วไป (07 พฤศจิกายน 2560)1
เกร็ดความรู้การเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม (03 พฤศจิกายน 2560)5
ชื่อตำแหน่งและหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ (03 พฤศจิกายน 2560)2
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดโควตา เลื่อนขั้นเงินเดือน (03 พฤศจิกายน 2560)2
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) (03 พฤศจิกายน 2560)6
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง (03 พฤศจิกายน 2560)3
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) (03 พฤศจิกายน 2560)5
แก้ไขเลขที่ตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (03 พฤศจิกายน 2560)5
ประกาศ ก.ท.จ.สระบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) (03 พฤศจิกายน 2560)5
27 เรื่อง : 1 หน้า :
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ