ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,นโยบาย
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
ติดต่อเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
วิดีโอกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
รายรับ - รายจ่าย
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวภายในเทศบาล
KM (การจัดองค์ความรู้)
การจัดการองค์ความรู้
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระบบออนไลน์
มติ ก.ท.จ.สระบุรี
บริการข้อมูลตำแหน่งงานว่าง
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
กิจกรรมเทศบาล
5303

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา กองการศึกษาและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะกุด ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 3 และร่วมความสะอาดกวาดลานวัด ตัดหญ้ารอบพระอุโบสถ ณ วัดตะกุด หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด (11 ภาพ)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมใส่บาตร และลงนามถวายพระพร ในภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. จากนั้น เวลา ๐๙.๓๐ น. กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคูคลอง" ณ อ่างเก็บน้ำ หน้าศูนย์ราชการฯ และ ในภาคค่ำ กิจกรรม ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดถวายพระพรชัยมงคล เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (12 ภาพ)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมใส่บาตร และลงนามถวายพระพร ในภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. จากนั้น เวลา ๐๙.๓๐ น. กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคูคลอง" ณ อ่างเก็บน้ำ หน้าศูนย์ราชการฯ และ ในภาคค่ำ กิจกรรม ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดถวายพระพรชัยมงคล เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (0 ภาพ)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (ชั้น 2) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสถานศึกษา ระบบการศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมผลสัมฤทธิ์และแนวคิดการดำเนินชีวิตทางการศึกษา เช่น ด้านการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังเป็นการให้ผู้ปกครองได้พบคณะผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด ครู และผู้ดูแลเด็ก จำนวนทั้งสิ้น 50 คน (10 ภาพ)
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีมติอนุมัติหลักการการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (4 ภาพ)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน (7 ภาพ)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กองการศึกษาและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะกุด ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดศาลาการเปรียญ กวาดลานวัด พระอุโบสถ และทำความสะอาดห้องน้ำ ณ วัดตะกุด หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด (11 ภาพ)
วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้นำพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ในโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้ง อันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลสำหรับแต่ละจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มีพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 (6 ภาพ)
นพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านยาเสพติด (ปักกลด) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก แสวงหาความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ การให้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี ได้คัดเลือก บ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ณ บริเวณโดมหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (6 ภาพ)
วันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลตะกุด ได้จัดโครงการวันเทศบาล เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทยให้ทันสมัยโดยจัดให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในรูปแบบสุขาภิบาล ที่ สุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร และต่อมาจึงได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2576 ในการนี้ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมทั้งผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างได้ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ซึ่งมีกิจกรรมได้แก่ พิธีอ่านสาสน์ เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2562 กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาดีเด่น ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ให้การสนับสนุนเทศบาล ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (กิจกรรมคัดแยกขยะในสำนักงาน) (19 ภาพ)
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 ว่าที่เรือตรี ศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการฯ และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะกุด จัดโครงการ " อำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ " ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยมี นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลตะกุด ให้การต้อนรับและได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ในวันเดียวกันด้วย การแสดงความจงรักภักดีโดยร่วมร้องเพลงชาติ การมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการในตำบลตะกุด จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ดังกล่าว พร้อมกันนั้นนายอำเภอเดินทางไปมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับชาวบ้านตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 โดยมีส่วนราชการต่างๆออกให้บริการประชาชน อาทิ เช่น รับขึ้นทะเบียนคนพิการ เด็กแรกเกิด และขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและรับข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลตะกุด กองคลังให้คำแนะนำและรับชำระภาษีต่าง ๆ กองช่าง ให้คำปรึกษาเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง และการขออนุญาตขุดดินถมดิน บริการชำระค่าน้ำประปา กองสาธารณสุขฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆเรื่องการคัดแยกขยะอินทรีย์ (32 ภาพ)
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งร่วมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ณ บริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลตะกุด ซึ่งนอกจากกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุแล้ว ยังได้จัดให้มีกิจกรรมอื่นอีก เช่น การบรรยายให้ความรู้เรื่อง รัฐธรรมนูญไทยกับผู้สูงอายุ และ เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดย อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะกุด กิจกรรมนันทนาการสร้างเสริมสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ การแสดงสงกรานต์เริงร่าอีสานพาเพลิน (12 ภาพ)
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศการสงกรานต์ ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนและเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านจุดบริการ จุดพักรถ แก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อปพร.ตำบลตะกุด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ณ บริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (1 ภาพ)
วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด โดยการนำของนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด ตัวแทนอาสาฉีดวัคซีนของตำบลตะกุด ออกดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลตะกุด ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี (5 ภาพ)
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุโดยมีกิจกรรม การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน การฝึกทำการบูร โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด อสม.ตำบลตะกุด (9 ภาพ)
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดยแบ่งกิจกรรมให้ความรู้เป็น 2 ส่วน คือ (1) กิจกรรมฝึกอบรมในสถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ชั้น 2 (2) กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อเผยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้าน (มาตรฐานที่ 1/ตัวบ่งชี้ที่ 1.4) และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว และสนุกกับการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการบรรยายเรื่อง “การป้องกันเด็กจมน้ำสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” โดยได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด (14 ภาพ)
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วย นายบุญเรือง แสงสว่าง ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด เจ้าหน้าที่จากทีมปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และอาสาฉีดวัคซีนตำบลตะกุด ได้ดำเนินการทำหมันสุนัขและแมว ที่ไม่มีเจ้าของ รวมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ที่เป็นสัตว์เลี้ยงของประชาชนตำบลตะกุด ณ วัดบ้านกล้วย ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (7 ภาพ)
(0 ภาพ)
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมพิธีถวายสักการะ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 และเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือดำเนินกิจกรรมกับทางจังหวัดสระบุรี และการจัดกิจกรรมภายในของเทศบาลตำบลตะกุด ในวันดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมการคัดแยกเอกสาร ขยะ เอกสารการอบรมที่ไม่ใช้แล้ว คู่มือ ตำรา เก่า ๆ นำมาคัดแยกออกมากองรวมไว้ ณ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเพื่อขนย้ายนำไปจัดเก็บไว้ในที่ที่กำหนด ช่วงบ่ายมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำสำนักงาน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง (7 ภาพ)
เทศบาลตำบลตะกุด ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคน มากน้อยต่างกันไป จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน...... มีประมาณ 0.5-1 กิโลกรัมต่อคน ถ้าคิดเป็นระดับหมู่บ้านแล้ว จะมีปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะมากขึ้นแล้ว เนื่องจากหน่วยงานที่นำขยะไปทิ้งปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังทำให้เกิดการประท้วงของประชาชนในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย การคัดแยกขยะ จึงถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง การคัดแยกขยะเพื่อให้สะดวกแก่การนำไปกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ โดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ 1.ขยะเศษอาหารหรือขยะที่เน่าเสียได้ เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ยใช้ในการ (1 ภาพ)
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.45 น. นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมอบรมของโรงเรียนวัดบ้านกล้วย และเป็นประธานเปิด “โครงการโรงเรียนสีขาวใส่ใจสุขภาพ” ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย หมู่ 5 ตำบลตะกุด (5 ภาพ)
เทศบาลตำบลตะกุด ได้จัดส่งมือถือไปอีกรอบแล้วนะคะ และ ได้รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า จาก คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตะกุด เพิ่มเติมอีกจำนวน 15 เครื่อง เพื่อนำส่งผ่านไปรีไซเคิล กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี นำรายได้มาจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง ทั่วประเทศ โอกาสนี้ เทศบาลตำบลตะกุด ขอขอบคุณท่าน เป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมทำบุญกับเรา เทศบาลตำบลตะกุดยังเปิดรับบริจาคอยู่นะคะ เราจะรายงานความเคลื่อนไหวให้ทราบเป็นระยะค่ะ ขอบคุณคะ (2 ภาพ)
การเอาใจใส่ดูแลเด็กก่อนปฐมวัยเป็นสิ่งที่เราตระหนักและมุ่งมั่นในการพัฒนาอยู่เสมอและจัดให้เป็นนโยบายสำคัญของเทศบาลตำบลตะกุด วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด โดย ได้เข้าร่วมโครงการ ทำไข่เค็มจากใบเตยและตรวจเยี่ยมด้านโภชนาการ อาหารกลางวัน โดยมี นางสาวรภัสวัลย์ แดงเจริญ ตำแหน่ง ครู คศ.1 และคณะให้การต้อนรับ (12 ภาพ)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายบุญเรือง แสงสว่าง ประธานสภาเทศบาล รับมอบถังขยะคัดแยก จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ได้เกิดการเรียนรู้ในการคัดแยกขยะต่อไป (3 ภาพ)
ตามที่ เมื่อคืนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 22.30 น. ได้เกิดฝนตกลมกรรโชกแรงในพื้นที่ตำบลตะกุด ทำให้กิ่งไม้หักล้มขวางบริเวณถนนทางเข้าวัดตะกุด นั้น เทศบาลตำบลตะกุด ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นายวัลลภ แสงทับทิม และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 นายอะเนก เกตุพันธุ์ เป็นอย่างสูง ที่ได้นำผู้ช่วยและลูกบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลตะกุด ตัดและขนกิ่งไม้ที่ขวางทางจนสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ (4 ภาพ)
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางจราจร ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะและไม่สวมหมวกนิรภัย และเพื่อกระตุ้นให้ผู้รับเข้าการอบรมทุกคนตระหนักถึงผลเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และช่วยกันหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ร้อยตำรวจเอก ประนม การค้าเจริญ รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด และร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่จักรยานยนต์ ตั้งแต่ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ในพื้นที่ตำบลตะกุด หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 1 (10 ภาพ)
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางจราจร ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะและไม่สวมหมวกนิรภัย และเพื่อกระตุ้นให้ผู้รับเข้าการอบรมทุกคนตระหนักถึงผลเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และช่วยกันหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ร้อยตำรวจเอก ประนม การค้าเจริญ รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด และร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่จักรยานยนต์ ตั้งแต่ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ในพื้นที่ตำบลตะกุด หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 1 (0 ภาพ)
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล วัตถุประสงค์เพื่อให้สัตว์พาหะนำโรค เช่น สุนัข และแมว ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเห็นความสำคัญในการนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างความรู้และความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่สามารถป้องกันตัวเองจากการติดต่อของโรคได้ รวมทั้งอบรมพัฒนาศักยภาพ ฟื้นฟูความรู้ตัวแทนอาสาฉีดวัคซีน โดย นายสถิตย์พงษ์ พรหมสถิตย์ นายสัตวแพทย์ ชำนาญการ วิทยากรจากปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี มาเป็นผู้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้กับตัวแทนอาสาฉีดวัคซีน ตำบลตะกุด จำนวน 30 คน (5 ภาพ)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลตะกุด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะกุด ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ ณ วัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด และ กิจกรรมสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด (6 ภาพ)
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ ปลัดเทศบาลตำบลตะกุด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมงานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 4 ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบทอดต่อไป ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (12 ภาพ)
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมงานประเพณีกวนข้าวเหนียวแดง ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (7 ภาพ)
ขอขอบคุณผู้บริจาคโทรศัพท์มือถือตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพิ่มเติม ดังนี้1 คุณมนต์ฤดี ประกอบกิจ จำนวน 1 เครื่อง2 ด.ญ.สุวีรา ขันธวิทย์ จำนวน 2 เครื่อง3 น.ส.บุณยวีย์ ขันธวิทย์ จำนวน 1 เครื่อง 4 นายสมหมาย พวงกุหลาบ จำนวน 5 เครื่อง5 นางนัยนา วิรัติ จำนวน 2 เครื่อง6. นางสาวชัญญานุช วัดเมือง จำนวน 5 เครื่อง7.นางกัญญา สุวรรณเวช จำนวน 1 เครื่อง8. นางพรรณิภา วิไลเลิศ จำนวน 2 เครื่อง9. นางสงกรานต์ จีนบัว จำนวน 8 เครื่อง10. นายวีระ สินพรหม จำนวน 1 เครื่อง11. นางพัฒนวดี เที่ยงธรรม จำนวน 2 เครื่อง12. นางสิริพร ศรีเปรม จำนวน 4 เครื่องเทศบาลตำบลตะกุด ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมทำบุญในโครงการนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนและหนังสือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศโครงการนี้ ยังรอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว จากท่านอยู่นะคะ ติดต่อบริจาคได้ที่ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร 036 - 200794 (6 ภาพ)
เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2562 ขึ้น ในระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัย แก่ผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข (7 ภาพ)
แรงศรัทธาหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลตะกุด ได้รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า จาก นางสมพิศ แก้วปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด จำนวน 9 เครื่อง นายยุทธนา ใจดี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 เครื่อง ประชาชน 97 เครื่อง เพื่อนำส่งผ่านไปรีไซเคิล กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี นำรายได้มาจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง ทั่วประเทศ โอกาสนี้ เทศบาลตำบลตะกุด ขอขอบคุณท่าน เป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมทำบุญกับเรา เทศบาลตำบลตะกุดยังเปิดรับบริจาคอยู่นะคะ เราจะรายงานความเคลื่อนไหวทุกวันจันทร์ ขอบคุณคะ (3 ภาพ)
“มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” ขอแจ้งรายนามผู้บริจาคโทรศัพท์มือถือเก่ากับเทศบาลตำบลตะกุด ดังนี้ (3 ภาพ)
แรงศรัทธาหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลตะกุด ได้รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า จาก คุณอธิปพงศ์ งามสวัสดิ์จำนวน 6 เครื่อง เพื่อนำส่งผ่านไปรีไซเคิล กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี นำรายได้มาจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง ทั่วประเทศ โอกาสนี้ เทศบาลตำบลตะกุด ขอขอบคุณท่าน เป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมทำบุญกับเรา เทศบาลตำบลตะกุด ยังเปิดรับบริจาคอยู่นะคะ เราจะรายงานความเคลื่อนไหวทุกวันจันทร์ ขอบคุณคะ (1 ภาพ)
เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เผยแพร่โดย Kitika Chankhum · 16 นาที · เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เข้าร่วมโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้ได้ 3,000,000 เครื่อง และนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิลไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่นๆ มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง (1 ภาพ)
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลตะกุด จัดทำโครงการให้บริการรับชำระภาษีช่วงพักเที่ยง (ไม่หยุดพักเที่ยง) ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ชำระภาษีทุกท่านคะ “ตะกุดก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล ด้วยเงินรายได้จากภาษีของท่าน” (1 ภาพ)
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลตะกุด ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด ซึ่งในงานดังกล่าวได้มีการแสดงของนักเรียน และกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดยมีบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ให้การสนับสนุนของขวัญวันเด็กเป็นจำนวนมาก (10 ภาพ)
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลตะกุด ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ของอำเภอเมืองสระบุรี ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ โดยมีหลักการสำคัญ คือ ให้ประชาชน มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ตามหลักการ 3 ช. คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และ การนำกลับมาใช้ใหม่ โดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้กล่าวต้อนรับ ว่าที่เรือตรี ศรันยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี ประธานในพิธี ท้องถิ่นอำเภอเมืองสระบุรี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 แห่ง และหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” อำเภอเมืองสระบุรี ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลตะกุด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ กำหนดกิจกรรม รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ซึ่ง มีกิจกรรมประกอบด้วย การสาธิตการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง การจัดแสดงนิทรรศการและคัดแยกขยะตามหลักการ 3 ช. ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนำขยะอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 แห่ง มามอบภา (23 ภาพ)
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ได้จัดโครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (จุดตรวจรอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนและเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านจุดบริการ จุดพักรถ แก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาในช่วงเทศการปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ณ บริเวณริมถนนตะกุด - ตลิ่งชัน ปากทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (4 ภาพ)
เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลตะกุด ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (15 ภาพ)
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล อถล.ตำบลตะกุด ผู้นำชุมชน และอสม. ในโครงการ Big cleaning Day ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่และส้วมสาธารณะ รวมทั้งการทำความสะอาดสำนักงาน ณ วัดบ้านกล้วย โรงเรียนวัดบ้านกล้วย และสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน พัฒนาคุณภาพการทำงาน มีการทำงานเป็นทีม ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสำนักงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสะอาดโดยการจัดตั้ง “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)” และให้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน (17 ภาพ)
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมทำบุญวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์ราชการสระบุรี (ตำบลตะกุด) (6 ภาพ)
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมทำบุญวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์ราชการสระบุรี (ตำบลตะกุด) (0 ภาพ)
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ได้มอบบ้านตามโครงการชุมชนซ่อม/สร้างบ้านช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ให้แก่ นางลั้ง ศรีนวล อายุ 80 ปี ณ บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี และได้มอบถุงยังชีพจำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการซ่อม/สร้าง จาก สำนักงานพัฒนากองทุนไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 1 จำนวนเงิน 83,300 บาท (4 ภาพ)
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้นำพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน “วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 จังหวัดสระบุรี” ณ ลานสวนสนาม ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตามมติองค์การสหประชาชาติ (UN) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก (WORLD SOIL DAY) (4 ภาพ)
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดงาน “พราวเพ็ญเดือน เยือนตะกุด จุดประทีป” แต่งกายนิยมไทยร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ บึงชลประทานหน้าเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด และอสม.ตำบลตะกุด โดยในงานได้มีกิจกรรมการแสดงชุดสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทงจาก อสม.และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตะกุด กิจกรรมการประกวดกระทงสวยงาม โดยผู้ชนะการประกวดกระทง ได้แก่ นายนันทวุฒิ อิ่มอ้วน รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ว่าที่ ร.ต.วิสันต์ น้อยเมือง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ว่าที่ ร.ต.คชสาร ขุนทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร (30 ภาพ)
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ได้เข้าร่วมขบวนแห่วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ไทย-ยวน ในการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน แห่งสระบุรี ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่คู่จังหวัดสระบุรี ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (16 ภาพ)
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (ตำบลตะกุด) โดยช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ช่วงเย็นพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์ราชการสระบุรี (ตำบลตะกุด) (13 ภาพ)
217 กิจกรรม : 5 หน้า : 1 [2][3][4] หน้าถัดไป>>
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ