ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
กิจกรรมเทศบาล
3872

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 นายสมศักดิ์​ พวงกุหลาบ​ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด​และผู้บริหารเทศบาล ได้ร่วมต้อนรับทีมสัตวแพทย์แลปศุสัตว์จากจังหวัดสระบุรี​ จัดโครงการรณรงค์ิป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีกิจกรรมการให้บริการคุมกำเนิดสุนัขและแมวโดยวิธีทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้จะมีกำหนดการออกให้บริการในพื้นที่หมู่บ้าน จำนวน 2 วัน ดังนี้ วันที่ 26 เมษายน 2561 แบ่งเป็นสองช่วง ช่วงที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น. ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 2 เวลา 13.00 - 15.00 น. ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านกล้วย วันที่ 27 เมษายน 2561 แบ่งเป็นสองช่วง ช่วงที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น. ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว หมู่ที่ 3 - 4 ช่วงที่ 2 เวลา 13.00 - 15.00 น. ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว หมู่ที่ 1 - 2 (5 ภาพ)
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งร่วมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ณ บริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลตะกุด ซึ่งนอกจากกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุแล้ว ยังได้จัดให้มีกิจกรรมอื่นอีก เช่น การบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง กิจกรรมนันทนาการสร้างเสริมสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ (14 ภาพ)
เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด ได้จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด “ตะกุดเกมส์” ประจำปี 2561 ขึ้น ณ สนามฟุตบอลของเทศบาลตำบลตะกุด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลตะกุด ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยหันมาใส่ใจในสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในการนี้ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาฯ ดังกล่าวโดยการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอล 9 คน แบ่งออกเป็น 4 ทีม ซึ่งเป็นตัวแทนของเด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งอาศัยอยู่ในตำบลตะกุด หมู่ที่ 1 – 6 (7 ภาพ)
เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด ได้จัดโครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (จุดตรวจรอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 บริเวณริมถนนตะกุด - ตลิ่งชัน ปากทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ในการนี้ นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี ได้แวะเข้าตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติเจ้าหน้าที่ โดยมี นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลและลูกจ้างได้ให้การต้อนรับ (4 ภาพ)
เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด ได้จัดพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด (แห่งใหม่) ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในการนี้ นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด แห่งใหม่ โดยมี นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ให้การต้อนรับ (9 ภาพ)
ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หลักสูตร “ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และฝึกทักษะให้กับ อสม. ให้สามารถช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ได้อย่างถูกวิธีและทันท่วงที 2. เพื่อจัดบริการการแพทย์ก่อนส่งโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง 3. เพื่อลดความสูญเสียและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกาย และจิตใจ 4. ให้การช่วยเหลือขั้นต้น ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง เช่น การดูแลทางเดินหายใจ การห้ามเลือด การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยในการอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลสระบุรี (6 ภาพ)
(0 ภาพ)
(0 ภาพ)
ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ กล่าวสดุดี และนำกล่าวถวายพระพร พร้อมทั้ง คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (4 ภาพ)
(0 ภาพ)
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด กิจกรรม “อบรมพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูความรู้ตัวแทนอาสาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูความรู้ตัวแทนอาสาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเห็นความสำคัญในการนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่สามารถป้องกันตัวเองจากการติดต่อของโรคได้ กิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนี้ - อบรมพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูความรู้ตัวแทนอาสาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า - การคุมกำเนิด โดยวิธีการทำหมันสุนัขและแมว โดยมีกลุ่ม (4 ภาพ)
ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ให้แก่ ประชาชนในเขตตำบลตะกุด ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – 6 ประธาน อสม.ตำบลตะกุด และประชาชนทั่วไป ณ บริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่แม่บ้าน สตรีและประชาชนที่สนใจในตำบลตะกุด และสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน รวมถึงให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก คุณธัญชนก จินดารัตน์ คุณนภาพรรณ วิศวปกรณ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการสอนพับผ้าของชำร่วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น หมี แมวและกระต่าย และ คุณวรรณา พิกุลป่า วิทยากรผู้สอนในการทำแคปหมูไร้มัน (15 ภาพ)
ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – 6 อสม.ตำบลตะกุด จิตอาสา อถล.รักษ์โลก และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณถนนสายหลักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ ของเทศบาลตำบลตะกุด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2561 (10 ภาพ)
ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด และปลัดเทศบาลตำบลตะกุด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค 2) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดตะกุด หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย (5 ภาพ)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ได้มาร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2561 (8 ภาพ)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุตำบล ตะกุด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด และอสม.ตำบลตะกุด จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจำปี 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลตะกุด โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 200 คน (14 ภาพ)
เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – 6 ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมรับฟังการอบรม จาก อาจารย์ ธนาวุฒิ เมืองกระจ่าง วิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม นครราชสีมา ได้มาอบรมให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติศาสนพิธีที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง และสามารถเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น (7 ภาพ)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างได้เข้าร่วม “โครงการเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 4 ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2561 ณ บริเวณสวนพระพุทธฉายบูชา (สาถนที่ทำพิธีวางดอกไม้จันทน์ในหลวง รัชกาลที่ 9) ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (9 ภาพ)
เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วย นายอภินันท์ มีชัย ท้องถิ่นอำเภอเมืองสระบุรี และคณะกรรมการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 5 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด (8 ภาพ)
ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ ได้ร่วมกิจกรรมข้าวใหม่ทำบุญตักบาตรข้าวใหม่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชการที่ 9) ณ วัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (8 ภาพ)
(0 ภาพ)
(0 ภาพ)
(0 ภาพ)
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยกำนันตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล ได้เปิดโครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 บริเวณริมถนนตะกุด - ตลิ่งชัน ปากทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (4 ภาพ)
ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบป้าย (Clean Food Good Taste) “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” โครงการส่งเสริมอาหารสะอาด ปลอดภัย ประจำปี 2560 ให้กับทางร้านอาหารที่ผ่านการประเมินการตรวจคุณภาพอาหารและการปนเปื้อนโดยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (6 ภาพ)
ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลตะกุด ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (14 ภาพ)
ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลตะกุด ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (0 ภาพ)
ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ร่วมกับนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้ สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้และไร้ที่พึ่ง เพื่อขอรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ รายละ 2,000 บาท จำนวน 45 ราย ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (4 ภาพ)
เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกท่าน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัส ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (1 ภาพ)
วันที่16 ต.ค.2560 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันนำต้นดาวเรือง จำนวน1,000 ต้น และดอกไม้จันน์จำนวน 5,000 ดอก มอบให้กับคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯของอำเภอเมืองสระบุรี ณ วัดพระพุทธฉาย อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ในการนี้ขอขอบคุณ กองพันสรรพวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง และ อบต.หนองปลาไหลที่ให้ความอนุเคราะห์รถบรรทุก เพื่อขนย้ายต้นดาวเรืองไปยัง บริเวณจััดพิธีฯ วัดพระพุธฉาย (1 ภาพ)
วันที่ 10 ตุ ุลาคม2560 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุดและคณะ ผู้บริหารเทศบาลและ สมาชิกสภาเทศบาลร่วมกัน ให้การต้อนรับ นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒน ครบ 55 ปี พระครูสมบูรณ์ศีลวัตร เจ้าอาวาสวัดตะกุด และเจ้าคณะตำบลตลิ่งชัน ณ วัดตะกุด หมูที่2 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุร (1 ภาพ)
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ประจำปี พ.ศ. 25560 ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (6 ภาพ)
ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมทั้งผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (6 ภาพ)
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด และ นายบุญเรือง แสงสว่าง ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด ไปเข้าร่วมโครงการประเพณีกวนกระยาสารทไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วัดสะตือ หมู่ที่ 4 (บ้านม่วง) ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตำบลตะกุดได้มีความรู้และสืบสานวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีกวนกระยาสารทไทยของตำบลตะกุด และให้รักษาประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นให้อยู่สืบไป (0 ภาพ)
เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ได้เข้าร่วมเปิดกิจกรรมงานโครงการ หมู่บ้านศีล 5 ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองสระบุรี ณ ศาลาวัดท่าพง (ชั้น 3) ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (5 ภาพ)
เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ท่านพระครูสมบูรณ์ ศิลวัฒน์ เจ้าคณะตำบลตลิ่งชัน เจ้าอาวาสวัดตะกุด และ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม และคณะ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ณ วัดตะกุด หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อรับการประเมินชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ชุมชนคุณธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด ทั้งนี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดตะกุดในครั้งนี้ด้วย (1 ภาพ)
เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปให้แก่ เทศบาลตำบลตะกุด โดยมี นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ประธานศูนย์บริการคนพิการ เป็นผู้รับมอบ การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ วัตถุประสงค์ของศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบล ตะกุด นี้คือ 1. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามคนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด รวมทั้งการให้คำปรึกษาหรือช่วยดำเนินการเกี่ยวกับขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ 2. เพื่อเรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ หรือขอให้ขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 3. เพื่อให้บริการความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ 4. เพื่อให้บริการความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการให้ได้รับการดูแล รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ 5. เพื่อประส (1 ภาพ)
ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้แทนชุมชน สมาชิก อสม. โดยมีวิทยากรจาก โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุดมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะกุด โดยในโครงการได้มีกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ (11 ภาพ)
ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้แทนชุมชน สมาชิก อสม. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด และประชาชนผู้สนใจ ประมาณ 60 คน โดยเทศบาลตำบลตะกุด ได้เชิญทีมเจ้าหน้าที่จาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้การฝึกอบรมตามโครงการฯ และวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แผนการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย จากโรงพยาบาลสระบุรี (12 ภาพ)
ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระและถวายพระพร พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ประจำปี 2560 (17 ภาพ)
ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – 6 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ให้บริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ไปบริการประชาชนนอกสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ พบปะพูดคุยกับประชาชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนในชุมชน (6 ภาพ)
ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด กล่าวให้การต้อนรับ นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอเมืองสระบุรี ในโอกาสที่มาร่วมเป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข “อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่” ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 โดยในช่วงเช้าได้ร่วมทำบุญตักบาตรในวันพระ การมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการในตำบลตะกุด จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมกันนี้ นายอำเภอเมืองสระบุรี คณะผู้บริหารเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 6 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดโบสถ์วิหารวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 และการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (ต้นยางนา) และในโครงการฯ ดังกล่าว ได้มีส่วนราชการออกให้บริการประชาชน อาทิ การให้บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ จากสำนักบริหารการทะเบียนสระบุรี (24 ภาพ)
ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 – 6 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์ ได้แก่ การเก็บขยะสองข้างทางถนนตะกุด-ตลิ่งชัน การปลูกต้นไม้การปลูกต้นหญ้าแฝก และกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติบริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว (7 ภาพ)
เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด และ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการตั้งจุดบริการประชาชน ณ เทศบาลตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยมี นายกิตติพงศ์ มหิพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลแสลงพัน และคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ (6 ภาพ)
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ไปเข้าร่วมการจัดงาน "ย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ตักบาตรดอกเข้าพรรษา" จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (7 ภาพ)
การประชุมประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง (5 ภาพ)
การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิธีชีวิต (Way of life) เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้ให้การต้อนรับ นายเชาวลิต คร้ามผิว พัฒนาการอำเภอเมืองสระบุรี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ซึ่งจะต้องดำเนินการทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ครูฝึกระดับตำบลมีหน้าที่ที่ต้องเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ประกอบไปด้วยชุดครูฝึกระดับตำบล ดังนี้ 1. ปลัดเทศบาล หัวหน้าทีม 2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด ทีมงาน 3. เกษตรตำบล ทีมงาน 4. ครู กศน.ประจำตำบล ทีมงาน 5. กำนัน ทีมงาน 6. พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบล ทีมงาน (4 ภาพ)
ประชาคมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้ให้การต้อนรับ นายโกมุท ใจเย็น เกษตรอำเภอเมืองสระบุรี เพื่อจัดประชาคมตำบลเพื่อเผยแพร่โครงการ 9101 ตามรอยเท้า ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง กำนันตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – 6 ประชาชนในตำบลตะกุดทั้ง 6 หมู่บ้าน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการ 9101 นี้ 9 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) , 10 หมายถึง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) และ 1 หมายถึงปีที่ 1 ในรัชการปัจจุบัน เป็นโครงการตามรอยพ่อว่าจะทำให้เกษตรยั่งยืนขึ้น (6 ภาพ)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้ประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของเทศบาลตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – 6 ประชาชนในตำบลตะกุดทั้ง 6 หมู่บ้าน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งการดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ นั้น จะมีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประวัติท้องถิ่น วิถีชุมชน เก็บข้อมูลพันธุ์พืช ซึ่งคนในท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการสภาพพื้นที่มีความเป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่ มีแหล่งเรียนรู้ มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรท้องถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายไ (3 ภาพ)
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ไปเข้าร่วมโครงการนิทรรศการ การเรียนรู้สู่คุณธรรมนำชีวิต โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการ การเรียนรู้สู่คุณธรรมนำชีวิต ณ บริเวณชั้น 4 ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) และเชื่อมโยงในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อร่วมพัฒนาให้ประชาชนและเยาวชนมีคุณธรรมนำชีวิตมีความสุขด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งนอกจากจะมีการแสดงนิทรรศการฯ แล้วยังเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับชมภาพยนตร์สอนศีลธรรม 3 มิติ เรื่อง รักแลกภพ (3 ภาพ)
129 กิจกรรม : 3 หน้า : 1 [2] หน้าถัดไป>>
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ