ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
กิจกรรมเทศบาล
4105

ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการฯ และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะกุด จัดโครงการ " อำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ " ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยมี นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลตะกุด ให้การต้อนรับและได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ในวันเดียวกันด้วย โดยในช่วงเช้าได้ร่วมทำบุญตักบาตรในวันพระที่วัดตะกุด การแสดงความจงรักภักดีโดยร่วมร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี การมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการในตำบลตะกุด จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และมูลนิธิสว่างรัตนตรัยฯและในโครงการฯ ดังกล่าว มีส่วนราชการต่างๆออกให้บริการประชาชน อาทิ เช่น การให้บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ การสาธิตพับผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ การออกร้านขายสินค้า OTOP สระบุรี แจกพันธุ์พืชจากเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี และบริการตัดผมฟรี โดย กศน.อำเภอเมืองสระบุรี การให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุดและ อสม.ตำบลตะกุด โครงการชุมชน (13 ภาพ)
เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมไปใช้ในการป้องกัน เรื่องโรคเอดส์ที่ถูกต้อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้เกิดการบูรณาการทำงานและสนับสนุนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน (5 ภาพ)
ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ในวันเดียวกันช่วงบ่าย นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้อํานวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร งานท้องถิ่น (สถ.) ผต.สธ. ได้มาตรวจเยี่ยมแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด ได้ส่งเสริมให้มีสระว่ายน้ำ เด็กจะได้ว่ายน้ำเป็น โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ให้การต้อนรับ (4 ภาพ)
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (ชั้น 2) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสถานศึกษา ระบบการศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมผลสัมฤทธิ์และแนวคิดการดำเนินชีวิตทางการศึกษา เช่น ด้านการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังเป็นการให้ผู้ปกครองได้พบคณะผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด ครู และผู้ดูแลเด็ก จำนวนทั้งสิ้น 70 คน (4 ภาพ)
(0 ภาพ)
ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs (Reduce,Reuse,Recycle) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธีและส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาล โดยวิธีกำจัดขยะเปียก และส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม (6 ภาพ)
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชมรม กลุ่มองค์กรชุมชนต่าง ๆ ได้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤษ์ และต้นพิกุล จำนวน200ต้น ณ วัดตะกุดบริเวณริมบึงตะกุดตามที่มีมติ ครม.กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็น"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ " (2 ภาพ)
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด โดยสภาวัฒนธรรมตำบลตะกุด ร่วมกับวัดตะกุดโดยพระครูสมบูรณ์ ศีลวัตร เจ้าอาวาสวัดตะกุด และประชาชนตำบลตะกุด ได้ร่วมกันจัดโครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี มาเป็นประธานในพิธี โดยมี นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลตะกุด ได้ให้การต้อนรับ ประเพณีกวนข้าวทิพย์ตำบลตะกุด เป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวตำบลตะกุด ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยจัดขึ้นเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชนในตำบลตะกุด นอกจากกิจกรรมกวนข้าวทิพย์แล้ว ยังมีการสงฆ์น้ำพระ มอบข้าวสารให้แก่ผู้ยากไร้ การรำบวงสรวงและบูชาหลวงพ่อทันใจ และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสามัคคีของประชาชนในชุมชน (2 ภาพ)
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” ปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขและมีคุณภาพ ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมและมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต โดยมีผู้เข้ารับการอบรมคือผู้สูงอายุที่มารับบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวนทั้งสิ้น 100 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด มาให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการปรับตัวต่อชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ (2 ภาพ)
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยร้านค้า และพัฒนามาตรฐานร้านอาหารแผงลอย ปี 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล โดย งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตะกุด วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมความรู้ ด้านอาหารปลอดภัยแก่ประชาชนเขตเทศบาลตำบลตะกุดและพัฒนาร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตามมาตรฐานสุขาภิบาล โดยมีตัวแทนร้านค้า ร้านชำ ร้านอาหารแผงลอยในเขตเทศบาลตำบลตะกุด และอสม.ประจำหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 80 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (1 ภาพ)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม บรรยากาศ วันเปิดเรียนวันแรกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุดแห่งใหม่ ในการนี้ได้พบปะ พูดคุยกับ ผู้ปกครองเด็กเล็ก คณะครูของศูนย์ ฯและ เจ้าหน้าที่ เพื่อรับทราบถึงข้อมูล ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้ การบริการของศูนย์ฯได้มาตรฐาน ทั้งเด็กเล็กและผู้ปกครองมีความสะดวกสบาย มีความสุขเมื่อมารับบริการ มีความพร้อมที่จะพัฒนาด้านการศึกษาก่อนวัยเรียนของของเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด แห่งใหม่ ตั้งอยู่ บริเวณด้านข้างของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด เลขที่99/19 ถนนเทศบาล5 หมู่ที่6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (4 ภาพ)
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้ชื่อ “หนึ่งเดียวโดดเด่น หนึ่งอำเภอแห่งอัตลักษณ์ สู่ความประทับใจนักท่องเที่ยว” ณ โฮมโปร สาขาสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดงานตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจฯ ในครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ บริษัทโฮมโปร โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น โดยกำหนดจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2561 ณ โฮมโปร สาขาสระบุรี ซึ่งเป็นสาขานำร่วงหนึ่งใจ จำนวน 5 แห่งของประเทศไทย (8 ภาพ)
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้ชื่อ “หนึ่งเดียวโดดเด่น หนึ่งอำเภอแห่งอัตลักษณ์ สู่ความประทับใจนักท่องเที่ยว” ณ โฮมโปร สาขาสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดงานตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจฯ ในครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ บริษัทโฮมโปร โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น โดยกำหนดจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2561 ณ โฮมโปร สาขาสระบุรี ซึ่งเป็นสาขานำร่วงหนึ่งใจ จำนวน 5 แห่งของประเทศไทย (0 ภาพ)
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้ชื่อ “หนึ่งเดียวโดดเด่น หนึ่งอำเภอแห่งอัตลักษณ์ สู่ความประทับใจนักท่องเที่ยว” ณ โฮมโปร สาขาสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดงานตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจฯ ในครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ บริษัทโฮมโปร โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น โดยกำหนดจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2561 ณ โฮมโปร สาขาสระบุรี ซึ่งเป็นสาขานำร่วงหนึ่งใจ จำนวน 5 แห่งของประเทศไทย (0 ภาพ)
วันที่ 26 - 27 เมษายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตะกุด ออกรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตะกุด ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนขบ้า ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ที่ก่อให้เกิดโรค และเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ของตนและเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลโดยการนำสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความดูแล มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามนโยบายด้านการสาธารณสุขของผู้บริหารเทศบาล เพื่อจะได้ไม่มีการเกิดหรือมีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ ต่อไป (5 ภาพ)
วันที่ 24 เมษายน2561 เทศบาลตำบลตะกุด ได้จัดโครงการวันเทศบาล เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทยให้ทันสมัยโดยจัดให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในรูปแบบสุขาภิบาล ที่ สุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร และต่อมาจึงได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 เมื่อวันที่ 24 เมษายน2576 ในการนี้ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้ อ่านสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมบริเวณเสาธงหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด กิจกรรมปล่อยปลาเพื่อสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว หมู่ที่ 6 พิธีมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาดีเด่น ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ให้การสนับสนุนเทศบาล พิธีสงฆ์ทำบุญเลี้ยงเพลพระ ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส บริเวณภายในอาคารสำนักงาน และรอบอาคาร เพื่อให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดเรียบร้อยสวยงา (12 ภาพ)
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 นายสมศักดิ์​ พวงกุหลาบ​ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด​และผู้บริหารเทศบาล ได้ร่วมต้อนรับทีมสัตวแพทย์แลปศุสัตว์จากจังหวัดสระบุรี​ จัดโครงการรณรงค์ิป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีกิจกรรมการให้บริการคุมกำเนิดสุนัขและแมวโดยวิธีทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้จะมีกำหนดการออกให้บริการในพื้นที่หมู่บ้าน จำนวน 2 วัน ดังนี้ วันที่ 26 เมษายน 2561 แบ่งเป็นสองช่วง ช่วงที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น. ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 2 เวลา 13.00 - 15.00 น. ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านกล้วย วันที่ 27 เมษายน 2561 แบ่งเป็นสองช่วง ช่วงที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น. ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว หมู่ที่ 3 - 4 ช่วงที่ 2 เวลา 13.00 - 15.00 น. ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว หมู่ที่ 1 - 2 (5 ภาพ)
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งร่วมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ณ บริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลตะกุด ซึ่งนอกจากกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุแล้ว ยังได้จัดให้มีกิจกรรมอื่นอีก เช่น การบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง กิจกรรมนันทนาการสร้างเสริมสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ (14 ภาพ)
เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด ได้จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด “ตะกุดเกมส์” ประจำปี 2561 ขึ้น ณ สนามฟุตบอลของเทศบาลตำบลตะกุด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลตะกุด ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยหันมาใส่ใจในสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในการนี้ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาฯ ดังกล่าวโดยการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอล 9 คน แบ่งออกเป็น 4 ทีม ซึ่งเป็นตัวแทนของเด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งอาศัยอยู่ในตำบลตะกุด หมู่ที่ 1 – 6 (7 ภาพ)
เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด ได้จัดโครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (จุดตรวจรอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 บริเวณริมถนนตะกุด - ตลิ่งชัน ปากทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ในการนี้ นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี ได้แวะเข้าตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติเจ้าหน้าที่ โดยมี นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลและลูกจ้างได้ให้การต้อนรับ (4 ภาพ)
เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด ได้จัดพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด (แห่งใหม่) ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในการนี้ นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด แห่งใหม่ โดยมี นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ให้การต้อนรับ (9 ภาพ)
ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หลักสูตร “ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และฝึกทักษะให้กับ อสม. ให้สามารถช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ได้อย่างถูกวิธีและทันท่วงที 2. เพื่อจัดบริการการแพทย์ก่อนส่งโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง 3. เพื่อลดความสูญเสียและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกาย และจิตใจ 4. ให้การช่วยเหลือขั้นต้น ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง เช่น การดูแลทางเดินหายใจ การห้ามเลือด การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยในการอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลสระบุรี (6 ภาพ)
(0 ภาพ)
(0 ภาพ)
ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ กล่าวสดุดี และนำกล่าวถวายพระพร พร้อมทั้ง คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (4 ภาพ)
(0 ภาพ)
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด กิจกรรม “อบรมพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูความรู้ตัวแทนอาสาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูความรู้ตัวแทนอาสาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเห็นความสำคัญในการนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่สามารถป้องกันตัวเองจากการติดต่อของโรคได้ กิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนี้ - อบรมพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูความรู้ตัวแทนอาสาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า - การคุมกำเนิด โดยวิธีการทำหมันสุนัขและแมว โดยมีกลุ่ม (4 ภาพ)
ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ให้แก่ ประชาชนในเขตตำบลตะกุด ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – 6 ประธาน อสม.ตำบลตะกุด และประชาชนทั่วไป ณ บริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่แม่บ้าน สตรีและประชาชนที่สนใจในตำบลตะกุด และสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน รวมถึงให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก คุณธัญชนก จินดารัตน์ คุณนภาพรรณ วิศวปกรณ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการสอนพับผ้าของชำร่วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น หมี แมวและกระต่าย และ คุณวรรณา พิกุลป่า วิทยากรผู้สอนในการทำแคปหมูไร้มัน (15 ภาพ)
ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – 6 อสม.ตำบลตะกุด จิตอาสา อถล.รักษ์โลก และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณถนนสายหลักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ ของเทศบาลตำบลตะกุด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2561 (10 ภาพ)
ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด และปลัดเทศบาลตำบลตะกุด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค 2) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดตะกุด หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย (5 ภาพ)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ได้มาร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2561 (8 ภาพ)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุตำบล ตะกุด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด และอสม.ตำบลตะกุด จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจำปี 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลตะกุด โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 200 คน (14 ภาพ)
เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – 6 ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมรับฟังการอบรม จาก อาจารย์ ธนาวุฒิ เมืองกระจ่าง วิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม นครราชสีมา ได้มาอบรมให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติศาสนพิธีที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง และสามารถเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น (7 ภาพ)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างได้เข้าร่วม “โครงการเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 4 ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2561 ณ บริเวณสวนพระพุทธฉายบูชา (สาถนที่ทำพิธีวางดอกไม้จันทน์ในหลวง รัชกาลที่ 9) ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (9 ภาพ)
เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วย นายอภินันท์ มีชัย ท้องถิ่นอำเภอเมืองสระบุรี และคณะกรรมการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 5 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด (8 ภาพ)
ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ ได้ร่วมกิจกรรมข้าวใหม่ทำบุญตักบาตรข้าวใหม่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชการที่ 9) ณ วัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (8 ภาพ)
(0 ภาพ)
(0 ภาพ)
(0 ภาพ)
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยกำนันตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล ได้เปิดโครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 บริเวณริมถนนตะกุด - ตลิ่งชัน ปากทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (4 ภาพ)
ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบป้าย (Clean Food Good Taste) “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” โครงการส่งเสริมอาหารสะอาด ปลอดภัย ประจำปี 2560 ให้กับทางร้านอาหารที่ผ่านการประเมินการตรวจคุณภาพอาหารและการปนเปื้อนโดยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (6 ภาพ)
ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลตะกุด ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (14 ภาพ)
ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลตะกุด ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (0 ภาพ)
ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ร่วมกับนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้ สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้และไร้ที่พึ่ง เพื่อขอรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ รายละ 2,000 บาท จำนวน 45 ราย ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (4 ภาพ)
เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกท่าน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัส ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (1 ภาพ)
วันที่16 ต.ค.2560 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันนำต้นดาวเรือง จำนวน1,000 ต้น และดอกไม้จันน์จำนวน 5,000 ดอก มอบให้กับคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯของอำเภอเมืองสระบุรี ณ วัดพระพุทธฉาย อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ในการนี้ขอขอบคุณ กองพันสรรพวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง และ อบต.หนองปลาไหลที่ให้ความอนุเคราะห์รถบรรทุก เพื่อขนย้ายต้นดาวเรืองไปยัง บริเวณจััดพิธีฯ วัดพระพุธฉาย (1 ภาพ)
วันที่ 10 ตุ ุลาคม2560 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุดและคณะ ผู้บริหารเทศบาลและ สมาชิกสภาเทศบาลร่วมกัน ให้การต้อนรับ นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒน ครบ 55 ปี พระครูสมบูรณ์ศีลวัตร เจ้าอาวาสวัดตะกุด และเจ้าคณะตำบลตลิ่งชัน ณ วัดตะกุด หมูที่2 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุร (1 ภาพ)
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ประจำปี พ.ศ. 25560 ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (6 ภาพ)
ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมทั้งผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (6 ภาพ)
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด และ นายบุญเรือง แสงสว่าง ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด ไปเข้าร่วมโครงการประเพณีกวนกระยาสารทไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วัดสะตือ หมู่ที่ 4 (บ้านม่วง) ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตำบลตะกุดได้มีความรู้และสืบสานวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีกวนกระยาสารทไทยของตำบลตะกุด และให้รักษาประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นให้อยู่สืบไป (0 ภาพ)
145 กิจกรรม : 3 หน้า : 1 [2] หน้าถัดไป>>
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ