ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,นโยบาย
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
ติดต่อเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารเงิน งบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
งานกิจการสภา
เทศบัญญัติเทศบาล
รายรับ - รายจ่าย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
รายงานผลประสิทธิภาพ อปท. (LPA)
ราคาน้ำมัน ปตท.
เมนูระบบออนไลน์
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียนออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
3341
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (20 สิงหาคม 2562)2
ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก (19 สิงหาคม 2562)1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (19 กรกฏาคม 2562)
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลตะกุด ได้รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า จาก คูณอัญชลี ศรีสุนทร จำนวน 4 เครื่อง เพื่อนำส่งผ่านไปรีไซเคิล กำจัดขยะอิเ (28 มิถุนายน 2562)18
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ให้บริการประชาชนในตำบลตะกุด (26 มิถุนายน 2562)15
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกาศแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (18 มิถุนายน 2562)4
"ชาวตะกุดร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก" (17 มิถุนายน 2562)
เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (05 มิถุนายน 2562)13
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (15 พฤษภาคม 2562)19
ประชาสัมพันธ์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 (20 มีนาคม 2562)27
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้ง (18 มีนาคม 2562)22
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 (11 มีนาคม 2562)27
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22 เมษายน 2562)24
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 (11 มีนาคม 2562)27
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 (11 มีนาคม 2562)2
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562 (11 มีนาคม 2562)1
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดตั้งตลาด พ.ศ. 2562 (11 มีนาคม 2562)17
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562 (11 มีนาคม 2562)26
เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนทุกท่านนำสัตว์เลี้ยงเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (07 มีนาคม 2562)24
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (28 กุมภาพันธ์ 2562)24
ประชาสัมพันธ์ จากจังหวัดสระบุรี เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการในเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดสระบุรี ปี 2562 (25 กุมภาพันธ์ 2562)25
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าน้ำประปา (14 กุมภาพันธ์ 2562)2
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 (12 กุมภาพันธ์ 2562)30
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย (11 กุมภาพันธ์ 2562)2
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีการศึกษา 2562 (29 มกราคม 2562)36
ประชาสัมพันธ์โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” (เฟส 3) มอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (16 มกราคม 2562)25
ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลตะกุด ตามที่ กรมปศุสัตว์ ได้ประกาศให้ จังหวัดสระบุรีเป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์ควบคุ (27 พฤศจิกายน 2561)1
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 และการรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (19 พฤศจิกายน 2561)3
ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการกับเทศบาลตำบลตะกุดตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลต (15 พฤศจิกายน 2561)39
เทศบาลตำบลตะกุด ขอเชิญร่วมงาน “พราวเพ็ญเดือน เยือนตะกุด จุดประทีป” แต่งกายนิยมไทยร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ บึงชล (12 พฤศจิกายน 2561)2
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การประกวดกระทงโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 (06 พฤศจิกายน 2561)1
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลตะกุด (30 ตุลาคม 2561)3
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ให้มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ (19 ตุลาคม 2561)2
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับแบบพิมพ์แสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) (19 ตุลาคม 2561)2
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับแบบพิมพ์กรอกรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (19 ตุลาคม 2561)2
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร และค่าธรรมเนียม (08 ตุลาคม 2561)37
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเรื่องขั้นตอนการขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (08 ตุลาคม 2561)2
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล"หมอสระบุรีชวนวิ่ง"ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ค่าสมัคร 200 บาทได้รับเสื้อหมอชวนวิ่ง 1 ตัว ในระยะทาง 2.5 และ 4.5 กิโลเมตร ส (10 กันยายน 2561)
ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย (22 สิงหาคม 2561)1
ชอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชนงานปรับแบบรายละเอียดในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน (ช่วงสระบุรี - นครราชสีมา) (22 สิงหาคม 2561)53
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การตรวจสอบแสดงตนของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 (07 สิงหาคม 2561)1
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด (01 สิงหาคม 2561)3
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด (01 สิงหาคม 2561)1
ขอเชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติฯ กับเทศบาลตำบลตะกุดในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 (01 สิงหาคม 2561)3
ข่าวประชาสัมพันธ์จากโครงการชลประทานสระบุรี เรื่อง แจ้งเตือนการเพิ่มระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (01 สิงหาคม 2561)1
ข่าวประสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (24 กรกฏาคม 2561)75
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุโซนร้อน "เซินติญ" (18 กรกฏาคม 2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (10 กรกฏาคม 2561)2
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จ (06 กรกฏาคม 2561)1
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (07 มิถุนายน 2561)1
106 เรื่อง : 3 หน้า : 1 [2] หน้าถัดไป>>
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ