คณะผู้บริหารเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
คณะผู้บริหารเทศบาล
2531

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
(นายรวีโรจน์ ชัยพิมลผลิน)
รองนายกเทศมนตรี
(นายวสันต์ พวงกุหลาบ)
รองนายกเทศมนตรี
(ร้อยตรีสมหมาย คงโพธิ์ทอง)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(พันโทสุชาติ กำเหนิดสิงห์)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ