ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,นโยบาย
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
ติดต่อเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
วิดีโอกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
รายรับ - รายจ่าย
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวภายในเทศบาล
KM (การจัดองค์ความรู้)
การจัดการองค์ความรู้
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระบบออนไลน์
มติ ก.ท.จ.สระบุรี
บริการข้อมูลตำแหน่งงานว่าง
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
คู่มือประชาชน
2006
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (19 พฤษภาคม 2560)19
การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (19 พฤษภาคม 2560)7
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (19 พฤษภาคม 2560)15
การรับชำระภาษีป้าย (19 พฤษภาคม 2560)55
การรับแจ้งการย้ายออก (19 พฤษภาคม 2560)9
การรับแจ้งการย้ายเข้า (19 พฤษภาคม 2560)5
การรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (19 พฤษภาคม 2560)15
การแจ้งขุดดิน (19 พฤษภาคม 2560)6
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำก (19 พฤษภาคม 2560)2
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (19 พฤษภาคม 2560)13
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (19 พฤษภาคม 2560)9
การขอเลขที่บ้าน (19 พฤษภาคม 2560)16
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (19 พฤษภาคม 2560)2
13 เรื่อง : 1 หน้า :
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ