ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
คู่มือประชาชน
1385
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (19 พฤษภาคม 2560)6
การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (19 พฤษภาคม 2560)5
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (19 พฤษภาคม 2560)8
การรับชำระภาษีป้าย (19 พฤษภาคม 2560)4
การรับแจ้งการย้ายออก (19 พฤษภาคม 2560)31
การรับแจ้งการย้ายเข้า (19 พฤษภาคม 2560)5
การรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (19 พฤษภาคม 2560)31
การแจ้งขุดดิน (19 พฤษภาคม 2560)23
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำก (19 พฤษภาคม 2560)3
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (19 พฤษภาคม 2560)5
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (19 พฤษภาคม 2560)4
การขอเลขที่บ้าน (19 พฤษภาคม 2560)6
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (19 พฤษภาคม 2560)4
13 เรื่อง : 1 หน้า :
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ