ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,นโยบาย
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
ติดต่อเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารเงิน งบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
งานกิจการสภา
เทศบัญญัติเทศบาล
รายรับ - รายจ่าย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
รายงานผลประสิทธิภาพ อปท. (LPA)
ราคาน้ำมัน ปตท.
เมนูระบบออนไลน์
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียนออนไลน์
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
36
การสร้างความสามัคคีการทำงานเป็นทีม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (28 มิถุนายน 2562)3
การสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการ (28 มิถุนายน 2562)5
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (28 มิถุนายน 2562)5
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี (28 มิถุนายน 2562)6
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (28 มิถุนายน 2562)6
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต (28 มิถุนายน 2562)7
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (28 มิถุนายน 2562)6
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร (28 มิถุนายน 2562)6
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (28 มิถุนายน 2562)8
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (28 มิถุนายน 2562)7
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (28 มิถุนายน 2562)5
มาตรการป้องกันการรับสินบน (28 มิถุนายน 2562)5
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (28 มิถุนายน 2562)5
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (28 มิถุนายน 2562)6
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (28 มิถุนายน 2562)5
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (28 มิถุนายน 2562)6
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (28 มิถุนายน 2562)5
17 เรื่อง : 1 หน้า :
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ