ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
รายรับ - รายจ่าย
1420
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (19 ตุลาคม 2561)1
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (16 พฤศจิกายน 2560)12
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 (17 พฤศจิกายน 2559)3
(17 พฤศจิกายน 2559)33
4 เรื่อง : 1 หน้า :
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ