ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
สำนักปลัด
2373

(นายยุทธนา ใจดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวชัญญานุช วัดเมือง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสงกรานต์ จีนบัว)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นายนพดล เพียรพิทยากุล)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
(นางสาววิลาวัณย์ หยั่งถึง)
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
(นายประจวบ คงสมปราชญ์)
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
(นางพัฒนวดี เที่ยงธรรม)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
(นางกุลภัสสร์สรณ์ ดนมินทร์)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวกิติกา จันทร์ขำ)
ผู้ช่วยบุคลากร
(นางสาววิไลลักษณ์ ฤทธิทิศ)
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
(นางวันวิสาข์ มหากุศล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายประชุม สมัครการณ์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายนิพล คล้ายบัว)
พนักงานขับรถ(รถบรรทุกน้ำ)
(นายวัลลภ แนบสนิท)
พนักงานขับรถ(รถบรรทุกน้ำ)
(นายสมควร ฟองคำ)
คนงาน
(นายภานุพงษ์ กิจสมัคร)
พนักงานดับเพลิง
(นายวิชัย ทัศนาราม)
พนักงานดับเพลิง
(นายจตุพล สัมมาจารย์)
พนักงานดับเพลิง
(นายธวัชชัย อรุณบล)
พนักงานดับเพลิง
(นายสมิงลาม พวงกุหลาบ)
พนักงานเดินเอกสาร
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ