ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,นโยบาย
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
ติดต่อเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารเงิน งบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
งานกิจการสภา
เทศบัญญัติเทศบาล
รายรับ - รายจ่าย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
รายงานผลประสิทธิภาพ อปท. (LPA)
ราคาน้ำมัน ปตท.
เมนูระบบออนไลน์
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียนออนไลน์
สำนักปลัดเทศบาล
2880

(นายยุทธนา ใจดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวชัญญานุช วัดเมือง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสงกรานต์ จีนบัว)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นายนพดล เพียรพิทยากุล)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
(นางสาววิลาวัณย์ หยั่งถึง)
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
(นายประจวบ คงสมปราชญ์)
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
(นางพัฒนวดี เที่ยงธรรม)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางกุลภัสสร์สรณ์ ดนมินทร์)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวกิติกา จันทร์ขำ)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาววิไลลักษณ์ ฤทธิทิศ)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นางวันวิสาข์ มหากุศล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายประชุม สมัครการณ์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายนิพล คล้ายบัว)
พนักงานขับรถ(รถบรรทุกน้ำ)
(นายวัลลภ แนบสนิท)
พนักงานขับรถ(รถบรรทุกน้ำ)
(นายวิชัย ทัศนาราม)
พนักงานดับเพลิง
(นายธวัชชัย อรุณบล)
พนักงานดับเพลิง
(นายสมิงลาม พวงกุหลาบ)
พนักงานเดินเอกสาร
(นางเบญจมาภรณ์ ผาริการ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ