ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,นโยบาย
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
ติดต่อเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารเงิน งบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
งานกิจการสภา
เทศบัญญัติเทศบาล
รายรับ - รายจ่าย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
รายงานผลประสิทธิภาพ อปท. (LPA)
ราคาน้ำมัน ปตท.
เมนูระบบออนไลน์
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียนออนไลน์
เทศบัญญัติงบประมาณ
2298
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตะกุด เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (06 พฤศจิกายน 2561)45
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (07 มิถุนายน 2561)13
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 ตุลาคม 2560)14
01.ปกเทศบัญญัติ (26 ตุลาคม 2558)15
02.ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท. (26 ตุลาคม 2558)12
03.คำแถลง (26 ตุลาคม 2558)14
04.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน แบ่งตามแผนงาน (26 ตุลาคม 2558)16
05.ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (26 ตุลาคม 2558)17
06.รายงานประมาณการรายรับ (26 ตุลาคม 2558)9
07.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ (26 ตุลาคม 2558)17
08.รายงานประมาณการรายจ่าย (26 ตุลาคม 2558)15
09.(1) รายละเอียดประมาณการรายจ่าย (27 ตุลาคม 2558)16
09.(2)รายละเอียดประมาณการรายจ่าย (27 ตุลาคม 2558)7
09.(3)รายละเอียดประมาณการรายจ่าย (27 ตุลาคม 2558)4
09.(4)รายละเอียดประมาณการรายจ่าย (27 ตุลาคม 2558)25
10.(1)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (27 ตุลาคม 2558)2
10.(2)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (27 ตุลาคม 2558)5
10.(3)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (27 ตุลาคม 2558)22
11.ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (26 ตุลาคม 2558)4
19 เรื่อง : 1 หน้า :
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ