ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,นโยบาย
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
ติดต่อเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
วิดีโอกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
รายรับ - รายจ่าย
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวภายในเทศบาล
KM (การจัดองค์ความรู้)
การจัดการองค์ความรู้
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระบบออนไลน์
มติ ก.ท.จ.สระบุรี
บริการข้อมูลตำแหน่งงานว่าง
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
แผนพัฒนา 3 ปี
2098
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 (ต่อ) (07 พฤศจิกายน 2561)4
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 (07 พฤศจิกายน 2561)40
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (ต่อ) (07 พฤศจิกายน 2561)42
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (07 พฤศจิกายน 2561)2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (ต่อ) (07 พฤศจิกายน 2561)32
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (07 พฤศจิกายน 2561)31
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (07 พฤศจิกายน 2561)43
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (07 พฤศจิกายน 2561)7
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (07 พฤศจิกายน 2561)7
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (07 พฤศจิกายน 2561)9
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล (07 พฤศจิกายน 2561)9
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (07 พฤศจิกายน 2561)12
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (07 พฤศจิกายน 2561)7
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (07 พฤศจิกายน 2561)2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) บัญชีครุภัณฑ์ (07 พฤศจิกายน 2561)4
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว แผนงานบริหารงานงานทั่วไป (07 พฤศจิกายน 2561)2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว แผนงานเคหะและชุมชน (07 พฤศจิกายน 2561)26
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี แผนงานสาธารณสุข (07 พฤศจิกายน 2561)12
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี แผนงานการรักษาความสงบภายใน (07 พฤศจิกายน 2561)4
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี แผนงานการเกษตร (07 พฤศจิกายน 2561)13
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์และบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี แผนงานการเกษตร (07 พฤศจิกายน 2561)9
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป (07 พฤศจิกายน 2561)2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี แผนงานการเคหะและชุมชน (07 พฤศจิกายน 2561)38
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี แผนงานการศึกษา (07 พฤศจิกายน 2561)33
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนมธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนากา (07 พฤศจิกายน 2561)15
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนมธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศึกษา (07 พฤศจิกายน 2561)4
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข (07 พฤศจิกายน 2561)3
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน (07 พฤศจิกายน 2561)6
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร (07 พฤศจิกายน 2561)6
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานการศึกษา (07 พฤศจิกายน 2561)1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานสาธารณสุขฯ (07 พฤศจิกายน 2561)6
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (07 พฤศจิกายน 2561)5
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (07 พฤศจิกายน 2561)6
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (07 พฤศจิกายน 2561)3
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานการพาณิชย์ (07 พฤศจิกายน 2561)4
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานการพาณิชย์ (07 พฤศจิกายน 2561)1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานงบกลาง (07 พฤศจิกายน 2561)5
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานเคหะและชุมชน (07 พฤศจิกายน 2561)2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (07 พฤศจิกายน 2561)3
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานเกษตร (07 พฤศจิกายน 2561)8
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (07 พฤศจิกายน 2561)5
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ (07 พฤศจิกายน 2561)41
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 3.2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (07 พฤศจิกายน 2561)6
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 3.1 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (07 พฤศจิกายน 2561)2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (07 พฤศจิกายน 2561)4
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนา (07 พฤศจิกายน 2561)3
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน (07 พฤศจิกายน 2561)2
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) (07 มิถุนายน 2561)6
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560 (02 สิงหาคม 2560)6
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561 (02 สิงหาคม 2560)8
51 เรื่อง : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ