ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสร (19 ตุลาคม 2561) 4
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (04 ตุลาคม 2561) 5
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (04 ตุลาคม 2561) 4
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (28 สิงหาคม 2561) 5
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (27 สิงหาคม 2561) 4
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คันอ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จั (26 มีนาคม 2561) 10
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. บริเวณด้านหน้าอาค (26 มีนาคม 2561) 2
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. บริเวณถนนเทศบาล 1 ซ (26 มีนาคม 2561) 39
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. และซ่อมเปลี่ยนฝา คส (26 มีนาคม 2561) 7
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล 7 ซอย 5 แยก 2 (ตู้น้ำหยอดเหรียญ) หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุ (26 มีนาคม 2561) 5

ดูทั้งหมด
กิจกรรมเทศบาล
วันที่ 22 ตุลาคม2561 เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุดพร้อมคณะจิตอาสา จากหน่วยงานในพื้นที่นำโดย นางเยาวเรศ เขียวพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด นางจันทรา แรกขึ้น ประธาน อสม. ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังสร้างสุขภาพ และป้องกันโรคที่นำโดยยุงเป็นพาหนะ (ไข้เลือดออก และไข้มาลาเรีย) เชิงรุกแก่ประชาชนทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้านและเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมชุมชนสะอาด ปลอดจากขยะ สร้างสุขภาพคนไทยแข็งแรง และ อสม. ณ วัดบ้านกล้วยหมู่ที่ 5 และ วัดตะกุด หมู่ที่ 2 (19 ภาพ)

วันที่ 13 - 14 ตุลาคม2561นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการทุกภาคส่วนและพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (ตำบลตะกุด) โดยช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ช่วงเย็น พิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นเช้าวันที่ 14 ตุลาคม 2561 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสา ในส่วนของอำเภอเมืองสระบุรี นำโดยนายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุดพร้อมคณะ จิตอาสาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครองทุกตำบล ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจขุดลอกผักตบขวาและทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการ รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุดและ อสม.จากนั้นร่วมปลูกดอกปอเทือง บริเวณศูนย์ราชการแห่งใหม่เพื่อบำรุงดินและสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม (53 ภาพ)

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นำคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการเพิ่มปริมาณและความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศด้านประมง ของแหล่งน้ำจังหวัดสระบุรี ณ อ่างเก็บน้ำคลองเพรียวหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (9 ภาพ)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมทั้งผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธีทำบุญศาลากลางแห่งใหม่ (ทำบุญเพล) ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว) ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (5 ภาพ)

หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
วิดีโอกิจกรรม
https://www.youtube.com/watch?v=pWohzu0JbRg&feature=youtu.be
สวัสดีปีใหม่ ปี 2561 (29 ธันวาคม 2560)

เทศบาลตะกุด จุดเทียนถวายอาลัย(11 พฤศจิกายน 2559)

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ