ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (28 สิงหาคม 2561) 3
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (27 สิงหาคม 2561) 8
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คันอ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จั (26 มีนาคม 2561) 3
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. บริเวณด้านหน้าอาค (26 มีนาคม 2561) 29
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. บริเวณถนนเทศบาล 1 ซ (26 มีนาคม 2561) 28
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. และซ่อมเปลี่ยนฝา คส (26 มีนาคม 2561) 33
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล 7 ซอย 5 แยก 2 (ตู้น้ำหยอดเหรียญ) หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุ (26 มีนาคม 2561) 4
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล 7 ซอย 5 แยก 1 (ศาลเจ้า) หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุด อำเภอเม (26 มีนาคม 2561) 40
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอยหน้าซุ้มวัดบ้านกล้วย (26 มีนาคม 2561) 37
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี (19 ธันวาคม 2560) 53

ดูทั้งหมด
กิจกรรมเทศบาล
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมทั้งผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธีทำบุญศาลากลางแห่งใหม่ (ทำบุญเพล) ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว) ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (5 ภาพ)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชน “เขาหนองหอย” ซึ่ง บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (โรงงานสระบุรี) ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ในการช่วยเหลือชุมชน ของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นการดูแลและรับทราบปัญหาของชุมชนที่อยู่รอบข้างบริษัทฯ และพัฒนาชุมชนไปพร้อมกันกับบริษัทฯ ตามหลักการบริหารจัดการของ SCG พัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน ณ พื้นที่ชุมชนเขาหนองหอย หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีกิจกรรมได้แก่ 1. ทาสีเครื่องเล่น/เครื่องออกกำลังกายของชุมชน 2. ทำกิจกรรม 5ส. ให้กับชุมชน 3. ซ่อมแซม และทาสีลูกระนาดที่ถนน ให้กับชุมชน 4. เปลี่ยนป้ายจราจรบางส่วน ให้กับชุมชน (3 ภาพ)

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ณ วัดบ้านกล้วย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจิตใจและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน (6 ภาพ)

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบ้านกล้วยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน อาเซียนเดย์ 2018 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของประชาคมอาเซียนและพัฒนาให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้พร้อมในการร่วมเป็นประชาคมอาเซียนและเป็นพลโลกที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมการตอบปัญหาอาเซียน กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมการประกวดชุดแต่งกายประจำชาติ และการจัดซุ้มนิทรรศการอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ (11 ภาพ)

หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
วิดีโอกิจกรรม
https://www.youtube.com/watch?v=pWohzu0JbRg&feature=youtu.be
สวัสดีปีใหม่ ปี 2561 (29 ธันวาคม 2560)

เทศบาลตะกุด จุดเทียนถวายอาลัย(11 พฤศจิกายน 2559)

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ