ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,นโยบาย
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
ติดต่อเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
วิดีโอกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
รายรับ - รายจ่าย
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวภายในเทศบาล
KM (การจัดองค์ความรู้)
การจัดการองค์ความรู้
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระบบออนไลน์
มติ ก.ท.จ.สระบุรี
บริการข้อมูลตำแหน่งงานว่าง
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสร (19 พฤศจิกายน 2561) 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (24 ตุลาคม 2561) 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (24 ตุลาคม 2561) 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (24 ตุลาคม 2561) 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (24 ตุลาคม 2561) 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (24 ตุลาคม 2561) 24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (24 ตุลาคม 2561) 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (24 ตุลาคม 2561) 30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (24 ตุลาคม 2561) 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (24 ตุลาคม 2561) 5

ดูทั้งหมด
กิจกรรมเทศบาล
ขอขอบคุณผู้บริจาคโทรศัพท์มือถือตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพิ่มเติม ดังนี้1 คุณมนต์ฤดี ประกอบกิจ จำนวน 1 เครื่อง2 ด.ญ.สุวีรา ขันธวิทย์ จำนวน 2 เครื่อง3 น.ส.บุณยวีย์ ขันธวิทย์ จำนวน 1 เครื่อง 4 นายสมหมาย พวงกุหลาบ จำนวน 5 เครื่อง5 นางนัยนา วิรัติ จำนวน 2 เครื่อง6. นางสาวชัญญานุช วัดเมือง จำนวน 5 เครื่อง7.นางกัญญา สุวรรณเวช จำนวน 1 เครื่อง8. นางพรรณิภา วิไลเลิศ จำนวน 2 เครื่อง9. นางสงกรานต์ จีนบัว จำนวน 8 เครื่อง10. นายวีระ สินพรหม จำนวน 1 เครื่อง11. นางพัฒนวดี เที่ยงธรรม จำนวน 2 เครื่อง12. นางสิริพร ศรีเปรม จำนวน 4 เครื่องเทศบาลตำบลตะกุด ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมทำบุญในโครงการนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนและหนังสือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศโครงการนี้ ยังรอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว จากท่านอยู่นะคะ ติดต่อบริจาคได้ที่ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร 036 - 200794 (6 ภาพ)

เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2562 ขึ้น ในระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัย แก่ผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข (7 ภาพ)

แรงศรัทธาหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลตะกุด ได้รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า จาก นางสมพิศ แก้วปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด จำนวน 9 เครื่อง นายยุทธนา ใจดี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 เครื่อง ประชาชน 97 เครื่อง เพื่อนำส่งผ่านไปรีไซเคิล กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี นำรายได้มาจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง ทั่วประเทศ โอกาสนี้ เทศบาลตำบลตะกุด ขอขอบคุณท่าน เป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมทำบุญกับเรา เทศบาลตำบลตะกุดยังเปิดรับบริจาคอยู่นะคะ เราจะรายงานความเคลื่อนไหวทุกวันจันทร์ ขอบคุณคะ (3 ภาพ)

“มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” ขอแจ้งรายนามผู้บริจาคโทรศัพท์มือถือเก่ากับเทศบาลตำบลตะกุด ดังนี้ (3 ภาพ)

หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
วิดีโอกิจกรรม
https://www.youtube.com/watch?v=pWohzu0JbRg&feature=youtu.be
สวัสดีปีใหม่ ปี 2561 (29 ธันวาคม 2560)

เทศบาลตะกุด จุดเทียนถวายอาลัย(11 พฤศจิกายน 2559)

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ