เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 
info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 

ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
group คณะผู้บริหารเทศบาล
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
(นายรวีโรจน์ ชัยพิมลผลิน)
รองนายกเทศมนตรี
(นายรวีโรจน์ ชัยพิมลผลิน)
รองนายกเทศมนตรี
(นายวสันต์ พวงกุหลาบ)
รองนายกเทศมนตรี
(นายวสันต์ พวงกุหลาบ)
รองนายกเทศมนตรี
(ร้อยตรีสมหมาย คงโพธิ์ทอง)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(ร้อยตรีสมหมาย คงโพธิ์ทอง)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(พันโทสุชาติ กำเหนิดสิงห์)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(พันโทสุชาติ กำเหนิดสิงห์)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
group สมาชิกสภาเทศบาล
(นายบุญเรือง แสงสว่าง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด
(นายบุญเรือง แสงสว่าง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด
(นายอนุรักษ์ คำยัง)
รองประธานสภาเทศบาล
(นายอนุรักษ์ คำยัง)
รองประธานสภาเทศบาล
(นายบุญลือ เพ็ชรสิงห์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายบุญลือ เพ็ชรสิงห์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายบุญลา ทวีมังสะ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายบุญลา ทวีมังสะ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายนริส ภู่ทองอ่อน)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายนริส ภู่ทองอ่อน)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นางอุดมทรัพย์ แสนรัตน์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นางอุดมทรัพย์ แสนรัตน์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายปรีชา แก้วปัญญา)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายปรีชา แก้วปัญญา)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายเวชยันต์ เพียรพิทยากุล)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายเวชยันต์ เพียรพิทยากุล)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายวีระ สินพรหม)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายวีระ สินพรหม)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายวิรัตน์ เรืองคำ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายวิรัตน์ เรืองคำ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายสมหมาย พวงกุหลาบ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายสมหมาย พวงกุหลาบ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายศราวุธ แป้นขำ)
ปลัดเทศบาล
(นายศราวุธ แป้นขำ)
ปลัดเทศบาล
(นายยุทธนา ใจดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นายยุทธนา ใจดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางสมสุข ฐานะวร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสมสุข ฐานะวร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายเฉลิมพล ศรีทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเฉลิมพล ศรีทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายยุทธนา ใจดี)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นายยุทธนา ใจดี)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสมสุข ฐานะวร)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
นางสมสุข ฐานะวร)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
(นายยุทธนา ใจดี)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายยุทธนา ใจดี)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box สำนักปลัดเทศบาล
(นายยุทธนา ใจดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นายยุทธนา ใจดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางสาวชัญญานุช วัดเมือง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสาวชัญญานุช วัดเมือง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสงกรานต์ จีนบัว)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นางสงกรานต์ จีนบัว)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายวะลพ บัวพา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายวะลพ บัวพา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
(นางสาววิลาวัณย์ หยั่งถึง)
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
(นางสาววิลาวัณย์ หยั่งถึง)
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
(นายนพดล เพียรพิทยากุล)
จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน
(นายนพดล เพียรพิทยากุล)
จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน
- ว่าง -
นิติกร ปก./ชก.
- ว่าง -
นิติกร ปก./ชก.
(นายประจวบ คงสมปราชญ์)
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
(นายประจวบ คงสมปราชญ์)
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
(นางพัฒนวดี เที่ยงธรรม)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางพัฒนวดี เที่ยงธรรม)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวกิติกา จันทร์ขำ)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวกิติกา จันทร์ขำ)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาววิไลลักษณ์ ฤทธิทิศ)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นางสาววิไลลักษณ์ ฤทธิทิศ)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นางเบญจมาภรณ์ ผาริการ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางเบญจมาภรณ์ ผาริการ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางกุลภัสสร์สรณ์ ดนมินทร์)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางกุลภัสสร์สรณ์ ดนมินทร์)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางวันวิสาข์ มหากุศล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางวันวิสาข์ มหากุศล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางทิพวรรณ สาตร์โสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางทิพวรรณ สาตร์โสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายประชุม สมัครการณ์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายประชุม สมัครการณ์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายนิพล คล้ายบัว)
พนักงานขับรถ(รถบรรทุกน้ำ)
(นายนิพล คล้ายบัว)
พนักงานขับรถ(รถบรรทุกน้ำ)
(นายวัลลภ แนบสนิท)
พนักงานขับรถ(รถบรรทุกน้ำ)
(นายวัลลภ แนบสนิท)
พนักงานขับรถ(รถบรรทุกน้ำ)
นางสิริพร ศรีเปรม
แม่บ้าน
นางสิริพร ศรีเปรม
แม่บ้าน
account_box กองคลัง
(นางสมสุข ฐานะวร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสมสุข ฐานะวร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางนัยนา วิรัติ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
(นางนัยนา วิรัติ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
(นางชัฏชฏา ชะเอมเทศ)
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
(นางชัฏชฏา ชะเอมเทศ)
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
(นางวรลักษณ์ คณานุกูล)
นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจำ)
(นางวรลักษณ์ คณานุกูล)
นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจำ)
(นางพภัสสรณ์ กูลกิจจรัสชัย)
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางพภัสสรณ์ กูลกิจจรัสชัย)
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางสาวนันท์นภัส สีทา)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวนันท์นภัส สีทา)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางจินตนา รางแดง)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
(นางจินตนา รางแดง)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
(นางสาวธัญชนก อุตมะ)
คนงาน
(นางสาวธัญชนก อุตมะ)
คนงาน
account_box กองช่าง
(นายเฉลิมพล ศรีทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเฉลิมพล ศรีทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสุพตร สุณะเทพ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นายสุพตร สุณะเทพ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวปิยะวรรณ สาตร์โสภา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวปิยะวรรณ สาตร์โสภา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายไชยา พฤกษา)
พนักงานขับรถยนต์
(นายไชยา พฤกษา)
พนักงานขับรถยนต์
(นายจักรกฤษ์ เพ็ชรสิงห์)
คนงาน
(นายจักรกฤษ์ เพ็ชรสิงห์)
คนงาน
นายพิชัย กิจสมัคร
คนงาน
นายพิชัย กิจสมัคร
คนงาน
- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์ (รถกระเช้า)
- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์ (รถกระเช้า)
account_box กองการศึกษาฯ
(นายยุทธนา ใจดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นายยุทธนา ใจดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นางสาวรภัสส์วัลย์ แดงเจริญ)
ครู คศ.1
(นางสาวรภัสส์วัลย์ แดงเจริญ)
ครู คศ.1
(นางสุทธิโฉม มูลพิมพ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสุทธิโฉม มูลพิมพ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสาธารณสุขฯ
(นายยุทธนา ใจดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายยุทธนา ใจดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางเนาวรัตน์ เรือนจันทร์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(นางเนาวรัตน์ เรือนจันทร์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(นางรติรส แรกขึ้น)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางรติรส แรกขึ้น)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางฐิตินันทฐ์ ประภาสโนบล)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางฐิตินันทฐ์ ประภาสโนบล)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
account_box กองประปา
(นางสมสุข ฐานะวร)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
(นางสมสุข ฐานะวร)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายผลิต
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายผลิต
(นายชัยเดช ตรีทอง)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นายชัยเดช ตรีทอง)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นายปราโมทย์ ทองขลิบ)
คนงาน
(นายปราโมทย์ ทองขลิบ)
คนงาน
account_box ผู้นำชุมชน
(นายวิทยา จึงยิ่งเรืองรุ่ง)
กำนันตำบลตะกุด
โทร : 081-9488898
(นายวิทยา จึงยิ่งเรืองรุ่ง)
กำนันตำบลตะกุด
โทร : 081-9488898
(นายวัลลภ แสงทับทิม)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทร : 089-2385444
(นายวัลลภ แสงทับทิม)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทร : 089-2385444
(นายอะเนก เกตุพันธ์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
โทร : 089-1523176
(นายอะเนก เกตุพันธ์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
โทร : 089-1523176
(นายเกตุมณี เกตุพันธ์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทร : 086-8110926
(นายเกตุมณี เกตุพันธ์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทร : 086-8110926
(นายชำนาญ กล้วยน้อย)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทร : 086-1214042
(นายชำนาญ กล้วยน้อย)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทร : 086-1214042
(นางสมพิศ แก้วปัญญา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทร : 081-3853874
(นางสมพิศ แก้วปัญญา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทร : 081-3853874
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด