info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 

ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้าน
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
คู่มือความรู้ด้านงานธุรการและงานสารบรรณ
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
คู่มือการจัดทำแผนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
คู่มือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด