info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่าย 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
รายงานการติดตามการดำเนินงานรอบหกเดือน
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (ต่อ)
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (ต่อ)
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) บัญชีครุภัณฑ์
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว แผนงานเคหะและชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี แผนงานสาธารณสุข
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี แผนงานการเกษตร
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์และบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี แผนงานการเกษตร
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี แผนงานการเคหะและชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี แผนงานการศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนมธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนากา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนมธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานการศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานสาธารณสุขฯ
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานการพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานการพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานงบกลาง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานเคหะและชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานเกษตร
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 3.2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 3.1 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
1 - 50 (ทั้งหมด 50 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด