info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 

ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
account_box กองสาธารณสุขฯ

(นายยุทธนา ใจดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายยุทธนา ใจดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางเนาวรัตน์ เรือนจันทร์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(นางเนาวรัตน์ เรือนจันทร์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(นางรติรส แรกขึ้น)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางรติรส แรกขึ้น)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางฐิตินันทฐ์ ประภาสโนบล)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางฐิตินันทฐ์ ประภาสโนบล)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด