info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 

ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
account_box สำนักปลัดเทศบาล

(นายยุทธนา ใจดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นายยุทธนา ใจดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางสาวชัญญานุช วัดเมือง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสาวชัญญานุช วัดเมือง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสงกรานต์ จีนบัว)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นางสงกรานต์ จีนบัว)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายวะลพ บัวพา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายวะลพ บัวพา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
(นางสาววิลาวัณย์ หยั่งถึง)
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
(นางสาววิลาวัณย์ หยั่งถึง)
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
(นายนพดล เพียรพิทยากุล)
จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน
(นายนพดล เพียรพิทยากุล)
จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน
- ว่าง -
นิติกร ปก./ชก.
- ว่าง -
นิติกร ปก./ชก.
(นายประจวบ คงสมปราชญ์)
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
(นายประจวบ คงสมปราชญ์)
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
(นางพัฒนวดี เที่ยงธรรม)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางพัฒนวดี เที่ยงธรรม)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวกิติกา จันทร์ขำ)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวกิติกา จันทร์ขำ)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาววิไลลักษณ์ ฤทธิทิศ)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นางสาววิไลลักษณ์ ฤทธิทิศ)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นางเบญจมาภรณ์ ผาริการ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางเบญจมาภรณ์ ผาริการ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางกุลภัสสร์สรณ์ ดนมินทร์)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางกุลภัสสร์สรณ์ ดนมินทร์)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางวันวิสาข์ มหากุศล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางวันวิสาข์ มหากุศล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางทิพวรรณ สาตร์โสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางทิพวรรณ สาตร์โสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายประชุม สมัครการณ์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายประชุม สมัครการณ์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายนิพล คล้ายบัว)
พนักงานขับรถ(รถบรรทุกน้ำ)
(นายนิพล คล้ายบัว)
พนักงานขับรถ(รถบรรทุกน้ำ)
(นายวัลลภ แนบสนิท)
พนักงานขับรถ(รถบรรทุกน้ำ)
(นายวัลลภ แนบสนิท)
พนักงานขับรถ(รถบรรทุกน้ำ)
นางสิริพร ศรีเปรม
แม่บ้าน
นางสิริพร ศรีเปรม
แม่บ้าน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด