info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 

ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
group สมาชิกสภาเทศบาล

(นายบุญเรือง แสงสว่าง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด
(นายบุญเรือง แสงสว่าง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด
(นายอนุรักษ์ คำยัง)
รองประธานสภาเทศบาล
(นายอนุรักษ์ คำยัง)
รองประธานสภาเทศบาล
(นายบุญลือ เพ็ชรสิงห์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายบุญลือ เพ็ชรสิงห์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายบุญลา ทวีมังสะ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายบุญลา ทวีมังสะ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายนริส ภู่ทองอ่อน)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายนริส ภู่ทองอ่อน)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นางอุดมทรัพย์ แสนรัตน์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นางอุดมทรัพย์ แสนรัตน์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายปรีชา แก้วปัญญา)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายปรีชา แก้วปัญญา)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายเวชยันต์ เพียรพิทยากุล)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายเวชยันต์ เพียรพิทยากุล)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายวีระ สินพรหม)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายวีระ สินพรหม)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายวิรัตน์ เรืองคำ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายวิรัตน์ เรืองคำ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายสมหมาย พวงกุหลาบ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายสมหมาย พวงกุหลาบ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด