ชื่อเรื่อง: แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ชื่อไฟล์: C8CX7i1Thu41207.jpg