ชื่อเรื่อง: ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับแบบพิมพ์กรอกรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
ชื่อไฟล์: NAtDOP3Fri33137.jpg