ชื่อเรื่อง: ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ชื่อไฟล์: TIOBMNwTue34900.jpg