ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
ข่าวภายในเทศบาล
920
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (08 ตุลาคม 2558)7
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกท่านชำระภาษีตรงเวลา (08 ตุลาคม 2558)16
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ให้มาชำระภาษี (08 ตุลาคม 2558)16
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบการอื่นเพื่อหารายได้ ที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะกุด รับแบบพิมพ์แสดงรายการ (08 ตุลาคม 2558)11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับแบบพิมพ์กรอกรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) (08 ตุลาคม 2558)2
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น (23 กันยายน 2558)24
การสำรวจข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (08 กันยายน 2558)9
57 เรื่อง : 2 หน้า : << ย้อนกลับ [1]
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ