ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
2249
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักฝาปิด คสล. บริเวณถนนเทศบาล 1 ซ (20 มิถุนายน 2559)7
การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 67 รายการ (31 พฤษภาคม 2559)12
(31 พฤษภาคม 2559)25
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำคอลเพรียว หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จ (21 มีนาคม 2559)12
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการจัดทำป้ายบอกเขตเทศบาลและชื่อถนนเทศบาล หมู่ที่ 1-6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี (21 มีนาคม 2559)6
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการขยายไหล่ทางลูกรัง หมู่ที่ 3-4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (21 มีนาคม 2559)11
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (21 มีนาคม 2559)5
(21 มีนาคม 2559)7
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน (20 ตุลาคม 2558)7
ประกาศสอบราคาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝาปิด หมู่ที่ 1,2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (20 ตุลาคม 2558)7
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด (19 ตุลาคม 2558)5
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (12 ตุลาคม 2558)5
62 เรื่อง : 2 หน้า : << ย้อนกลับ [1]
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ