ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
2133
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการขยายไหล่ทางลูกรัง หมู่ที่ 3-4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (21 มีนาคม 2559)8
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (21 มีนาคม 2559)4
(21 มีนาคม 2559)24
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน (20 ตุลาคม 2558)6
ประกาศสอบราคาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝาปิด หมู่ที่ 1,2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (20 ตุลาคม 2558)6
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด (19 ตุลาคม 2558)4
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (12 ตุลาคม 2558)9
57 เรื่อง : 2 หน้า : << ย้อนกลับ [1]
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ