info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ศูนย์ประสานงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
folder โครงสร้าง
insert_drive_file โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview130

account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
-
รองนายกเทศมนตรี
-
รองนายกเทศมนตรี
-
รองนายกเทศมนตรี
-
รองนายกเทศมนตรี
-
เลขานุการนายกเทศมนตรี
-
เลขานุการนายกเทศมนตรี
-
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
-
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
verified_user อำนาจหน้าที่
insert_drive_file อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview201

play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview185

info_outline ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่หน่วยงาน

การติดต่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด 99/19 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 พิกัด GPS พิกัด GPS N 14.54568° E 100.93420° E-mail เทศบาล 5190105@dla.go.th www.tk.go.th สายตรงผู้บริหาร นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เบอร์โทร 089-901-4949 นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เบอร์โทร 089-901-3330 นายรวีโรจน์ ชัยพิมลผลิน รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เบอร์โทร 086-336-2424

folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์ สีของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ที่จะใช้ในวันเลือกตั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (สถ./ผถ. 3/1)
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตั้งจุดบริการพิเศษ โครงการ " เราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มี Smart Phone ของธนาคารกรุงไทย grade
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

thumb_up facebook-line
facebook-line
play_arrow แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview116

folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
play_arrow รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview113
insert_drive_file เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview114
insert_drive_file คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview132
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128

play_arrow คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
insert_drive_file คู่มือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview154

play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview116
insert_drive_file รายงานผลการมารับบิการของผู้เสียภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview116
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (สำนักปลัดเทศบาล) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109
insert_drive_file รายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108

play_arrow รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview103
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview152
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128

play_arrow แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
insert_drive_file เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88

play_arrow รายรับ-รายจ่าย
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
photo รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108

play_arrow รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview133
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2561 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview96

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ แบบ Metal Sheet บริเวณเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการชุมชนก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ แบบ Metal Sh poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview130
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview180
insert_drive_file ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview165

play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92

play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview150

play_arrow นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

play_arrow การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การรายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76

folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59

play_arrow รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการไปเข้ารับการฝึกอบรม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview84
insert_drive_file รายงานผลการไปเข้ารับการฝึกอบรม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68

play_arrow แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview164
insert_drive_file สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview165

folder ข้อมูลการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview132

check_box เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
check_box การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview156

play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74

play_arrow การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview93
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview94
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview85
insert_drive_file มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview86
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview90

play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลตะกุด ใสสะอาด"
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64
insert_drive_file แผ่นพับการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68

play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93
insert_drive_file แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview120

play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานสถิติการใช้บริการ รอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106
insert_drive_file รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146

play_arrow รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
insert_drive_file การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105

play_arrow การดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file ส่งสำเนาประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 253
เมื่อวาน 406
เดือนนี้ 4,963
เดือนที่แล้ว 13,505
ทั้งหมด 81,258