info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
ระบบ-online
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง พนักง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือน เพ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.2561 - 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file ประกาศ กทจ.สระบุรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดการลาหรือมาทำงานสาย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file แผนจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file แนวทางการพัฒนาข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file สรุปผลดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้บุคลากรเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 214