เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
play_arrow คลังความรู้ (ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ)
insert_drive_file ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file สรุปข้อบกพร่องการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
photo ตัวอย่างแบบประเมินเลื่อนระดับ เป็นระดับชำนาญการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 381
insert_drive_file สรุประบบราชการ 4.0 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file ระบบราชการ 4.0 ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file ความรู้เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file สรุปความรู้ ถาม-ตอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file การเบิกค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file แนวทางการโอนและการย้ายพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 400
insert_drive_file แผนจัดการความรู้ ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file คดีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเต็ม) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
1 - 20 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2 3


× เทศบาลตำบลตะกุด