messager
 
เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
play_arrow คลังความรู้ (ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ)
ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370
สรุปข้อบกพร่องการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
ตัวอย่างแบบประเมินเลื่อนระดับ เป็นระดับชำนาญการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2979
สรุประบบราชการ 4.0 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
ระบบราชการ 4.0 ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358
ความรู้เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
ความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374
สรุปความรู้ ถาม-ตอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
การเบิกค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 377
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
แนวทางการโอนและการย้ายพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 514
แผนจัดการความรู้ ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
คดีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเต็ม) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
1 - 20 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2 3

× เทศบาลตำบลตะกุด