messager
 
เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่านในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลตะกุด