info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
ระบบ-online
account_box กองสาธารณสุขฯ
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเนาวรัตน์ เรือนจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร : 086-129-8445
นางเนาวรัตน์ เรือนจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โทร : 086-129-8445
นางสาวณฐิตา แรกขึ้น
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 098-263-4290
นางสาวณฐิตา แรกขึ้น
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

โทร : 098-263-4290
นางสาวเกศินี เกตุเอี่ยม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 082-364-5601
นางสาวเกศินี เกตุเอี่ยม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

โทร : 082-364-5601
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 175