info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
ระบบ-online
account_box สำนักปลัดเทศบาล
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสงกรานต์ จีนบัว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 081-254-9006
นางสงกรานต์ จีนบัว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 081-254-9006
นางสาวชัญญานุช วัดเมือง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 091-758-9806
นางสาวชัญญานุช วัดเมือง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 091-758-9806
นายวะลพ บัวพา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 081-912-6449
นายวะลพ บัวพา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 081-912-6449
- ว่าง -
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นางสาวมาลินี ถิ่นวิไล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 099-334-4477
นางสาวมาลินี ถิ่นวิไล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 099-334-4477
นายนพดล เพียรพิทยากุล
จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน
โทร : 089-083-5413
นายนพดล เพียรพิทยากุล
จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน
โทร : 089-083-5413
- ว่าง -
นิติกร ปก./ชก.
- ว่าง -
นิติกร ปก./ชก.
นายประจวบ คงสมปราชญ์
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
โทร : 086-507-0273
นายประจวบ คงสมปราชญ์
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
โทร : 086-507-0273
นางพัฒนวดี เที่ยงธรรม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 081-991-8766
นางพัฒนวดี เที่ยงธรรม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 081-991-8766
นางสาวกิติกา จันทร์ขำ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 086-163-4313
นางสาวกิติกา จันทร์ขำ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 086-163-4313
นางสาววิไลลักษณ์ ฤทธิทิศ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
โทร : 084-155-9591
นางสาววิไลลักษณ์ ฤทธิทิศ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
โทร : 084-155-9591
นางเบญจมาภรณ์ ผาริการ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 086-627-0052
นางเบญจมาภรณ์ ผาริการ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 086-627-0052
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางฐิตินันทฐ์ ประภาสโนบล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 083-699-7464
นางฐิตินันทฐ์ ประภาสโนบล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 083-699-7464
นางวันวิสาข์ มหากุศล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-802-6904
นางวันวิสาข์ มหากุศล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-802-6904
นางทิพวรรณ สาตร์โสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 086-354-9798
นางทิพวรรณ สาตร์โสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 086-354-9798
นายประชุม สมัครการณ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 081-291-2422
นายประชุม สมัครการณ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 081-291-2422
นายนิพล คล้ายบัว
พนักงานขับรถ(รถบรรทุกน้ำ)
นายนิพล คล้ายบัว
พนักงานขับรถ(รถบรรทุกน้ำ)
นายวัลลภ แนบสนิท
พนักงานขับรถ(รถบรรทุกน้ำ)
นายวัลลภ แนบสนิท
พนักงานขับรถ(รถบรรทุกน้ำ)
นางสิริพร ศรีเปรม
แม่บ้าน
โทร : 095-116-5494
นางสิริพร ศรีเปรม
แม่บ้าน
โทร : 095-116-5494
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 202