messager
 
เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางมัชฌิมา ศรีแสง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 092-257-1133
นางสงกรานต์ จีนบัว
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 081-254-9006
นางสาวชัญญานุช วัดเมือง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 091-758-9806
นางมาลินี บำรุงญาติ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 099-334-4477
นายนพดล เพียรพิทยากุล
จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน
โทร : 089-083-5413
นางบุญญาพร ศิริบุญ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
โทร : 088-946-9919
นายจักรกฤษณ์ ศรีพรหม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 085-9251404
นางสาวฐปนีย์ เวกอรุณ
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 063-2424155
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
นางสาวกิติกา จันทร์ขำ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 086-163-4313
นางฐิตินันทฐ์ ประภาสโนบล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 083-699-7464
นายประจวบ คงสมปราชญ์
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
โทร : 086-507-0273
นางสาวพรรณอร แรกขึ้น
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 084-369-4252
นางวันวิสาข์ มหากุศล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-802-6904
นางพัฒนวดี เที่ยงธรรม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 081-991-8766
นางสาววิไลลักษณ์ ฤทธิทิศ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
โทร : 084-155-9591
นางทิพวรรณ สาตร์โสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 086-354-9798
นายประชุม สมัครการณ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 081-291-2422
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
- ว่าง -
คนงาน

× เทศบาลตำบลตะกุด