เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันนี้ (วันที่ 1 สิงหาคม 2565) เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดทำโดย งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลตะกุดให้มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิและบทบาทหน้าที่ของสตรีในยุคปัจจุบัน ส่งเสริมบทบาทสตรีในด้านการพัฒนาชุมชน และเพื่อเป็นการผนึกกำลังแสดงออกถึง"พลังหญิง" เนื่องในวันสตรีไทย 1 สิงหาคมของทุกปี โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีเป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมายของโครงการประกอบด้วยกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลตะกุด จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตะกุด โดยมีกิจกรรมในงาน ดังนี้ 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี 2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและการแสดงพลังหญิงร่วมต่อต้านการกระทำความรุนแรงในครอบครัว 3.กิจกรรมรณรงค์นุ่งซิ่นแต่งไทยเนื่องในวันสตรีไทย 1 สิงหาคม 4.กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงภายในครอบครัว
ผู้โพส : admin