messager
 
เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ในองค์กร (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นำโดย นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ในองค์กร (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของบุคลากรเทศบาลตำบลตะกุด 2. เพื่อส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่อยู่ในตัวบุคคลทั่วทั้งองค์กร 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น 4. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่องค์กร กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป ทั้งนี้ บุคลากรฯ ของเทศบาล ได้จัดการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ และนายกเทศมนตรี ได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยพนักงานเทศบาลที่ได้รับการอบรมสาขางานเฉพาะของตน อาทิ เช่น - นางสาวนงค์นุช ไชยศร ผู้อำนวยการกองการศึกษา บรรยายหัวข้อ “หลักเกณฑ์การเปิด-ปิดสถานศึกษา” - นางเนาวรัตน์ เรือนจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ บรรยายหัวข้อ “การคัดแยกขยะเปียก โดยการจัดทำถังขยะเปียกตามนโยบายถังขยะเปียกลดโลกร้อนของเทศบาลตำบลตะกุดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด - นางสงกรานต์ จีนบัว หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ บรรยายหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 - นางชัฏชฏา ชะเอมเทศ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน บรรยายหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้าง”
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลตะกุด