ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2564 (คล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง