ชื่อเรื่อง : วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ)