ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด (นมกล่อง) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม ? 30 มิถุนายน 2564 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง