ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง