ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง