ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 85-5600 สระบุรี (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง