ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง