ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด (นมกล่อง) ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง