ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง