ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 433 สระบุรี (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง