ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเช่าเต็นท์ จำนวน 10 หลัง ตามค่าใช้จ่ายสำหรับรับสมัครการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง