ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง