ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง