ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง